Category

Algemene informatie

Fit en Gezond dag Schijndel – 6 juli 2023

Je gelukkig voelen. Lekker in je vel zitten. Bewegen. Mensen ontmoeten. Al deze dingen samen zeggen iets over hoe vitaal iemand is. Fit en vitaal blijven is gezond voor iedereen. Om u daarbij te helpen, organiseren gemeente Meierijstad, GGD Hart voor Brabant, Welzijn de Meierij en ONS Welzijn op donderdag 6 juli een Fit en gezond dag voor 55+ers in Meierijstad

U kunt op deze dag gratis deelnemen aan de workshops ‘Meijerijstad Vitaal’, ‘Voeding’, ‘Walking sports’, ‘Stoelyoga’ en ‘Valpreventie’. U krijgt allerlei informatie over een goede, beweeglijke en gezonde leefstijl en de mogelijkheden die er zijn binnen de gemeente. Ook is er ruimte om uw leeftijd- en buurtgenoten te ontmoeten.

Datum: Donderdag 6 juli 2023
Tijdstip: 13:15 – 16:30 uur (inloop vanaf 12:45 uur)
Locatie: KVS’17 Korfbalvereniging, Rooseheide 14 in Schijndel

U kunt zich aanmelden via de link: https://forms.office.com/e/Bxdr2u5hbG. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U ontvangt een bevestiging. Deelname is gratis.

Netwerkbijeenkomst Seniorenraad Meierijstad 4 april jl.

Op 4 april jl. organiseerde de Seniorenraad Meierijstad een netwerkbijeenkomst in het gemeenschapshuis  “De Brink ” in Eerde. Er waren circa 80 aanwezigen, vrijwillige medewerkers van de Seniorenraad, vertegenwoordigers van de gemeente, dorps-en wijkraden ,KBO-afdelingen,  zorg- en woonorganisaties, politieke partijen, sportraad, en adviesraad sociaal domein.

In zijn welkomstwoord benadrukte voorzitter Wim van Meijl het belang van een netwerkbijeenkomst: elkaar opzoeken en versterken – verbindingen maken – samen doelen bereiken.

Vervolgens gaf de voorzitter een uiteenzetting over het werk van de Seniorenraad en de onderwerpen die thans actueel zijn.                                                                                                                                                                  De Seniorenraad behartigt de belangen van alle senioren in Meierijstad en zet zich in om de leefbaarheid op peil te houden c.q. verbeteren.                                                                                                                                    Thans zijn de volgende onderwerpen actueel:

 • Organiseren van verkeersmarkten.
 • Woonscans uitvoeren om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.
 • Woonprojecten ondersteunen: “ B Óns Thuis” project in Schijndel (Papaverstraat) en het project “Wij-Hoven” in Wijbosch nabij het verpleeghuis St. Barbara.
 • Gezamenlijk aanpak met dorps- en wijkraden en KBO-afdelingen om leefbaarheid op peil te houden met aandacht voor woningbouw en voorzieningen in de kleine kernen.

Wethouder Rik Compagne benadrukte het belang om gezamenlijk te werken aan het welzijn van onze inwoners in Meierijstad.  Hiervoor is in 2022 een “Pact” gesloten met alle partijen die actief zijn op het welzijsterrein: elkaar opzoeken en versterken – informatie uitwisselen.                                                                                  Ook de Seniorenraad is in het Pact vertegenwoordigd.

Vervolgens was er gelegenheid om volop te “netwerken ”onder het genot van een hapje en drankje.

Evaluatie pilot Woonscan Veghel zuid.

In de afgelopen maanden zijn er in Veghel Zuid diverse woonscans uitgevoerd. De betrokken partijen Gemeente Meierijstad, Ons Welzijn, Welzijn de Meierij, KBO, Wooncorporaties Area en Woonmeij, Seniorenraad Meierijstad hebben samen over de start en de uitvoering een evaluatie gehouden om te beoordelen of dit project een vervolg dient te krijgen.

Een woonscan is een middel om samen met de bewoner(s) te kijken op welke wijze de woning beterlevensbestendig gemaakt kan worden. Na de presentatie in de wijk Veghel Zuid op 5 november 2022 kon men zich opgeven bij Ons Welzijn en daarna kwamen 2 vrijwilligers een gesprek houden om samen een vragenlijst te beantwoorden wat resulteert in een specifiek verbeter advies voor de bewoner(s).

Tijdens de evaluatie werd al snel duidelijk dat dit project een succes genoemd mag worden. De rapporten werden bij alle bewoners positief en als waardevol ontvangen. Bij alle bezochte adressen is er een verbetering doorgevoerd. Soms kleine eenvoudige ingrepen en soms wat ingrijpendere aanpassingen. Denk hierbij aan het bv. het opstellen van een levenstestament, aanschaf eenvoudige hulpmiddelen en kleine verbouwingen.

Ook het rapport als wegwijzer naar diensten werd duidelijk als positief aangeduid door de bewoner(s) vaak was het niet goed bekend wat de diverse organisaties binnen de gemeente Meierijstad kunnen betekenen voor de inwoners.

Bij de evaluatie bleek dat er een sterke wens is bij alle partijen om dit project verder uit te rollen maar voor het zover is moeten er een aantal zaken geregeld worden om opschalen mogelijk te maken. Denk hierbij aan werven van vrijwilligers, presentatie dagen(middagen), en het borgen van de structuur in ieders organisatie mogelijk te maken. En omdat niet alles tegelijk mogelijk is moet er een keuze gemaakt worden waar te starten.

Aanpassing nieuwsvoorziening

De Seniorenraad gaat vanaf januari 2023 de informatie naar haar achterban aanpassen.
De bekende nieuwsbrief die u om de twee maanden in uw mailbox kreeg, gaat
verdwijnen. Veel mensen geven aan dat er algemene informatie in staat die niet gaat
over hun regio/dorp.
Er is daarom gekozen voor een tweeledige toepassing:
1) Iedere maand kunt u nieuws lezen in uw regionale krant, zoals bijvoorbeeld, de “Mooi
Schijndel, Mooi Rooi Krant, Stadskrant Veghel en de Erpse Krant. Hierin worden
regelmatig artikelen geplaatst.
2) Rechtstreekse publicatie van alle activiteiten van de vier afdelingen op de
website: www.seniorenraadmeierijstad.nl Hieronder ziet u een screenshot van de
aangepaste homepagina van deze website. U kunt op uw afdeling klikken om direct op
de hoogte te zijn van het meest actuele nieuws wat voor u van belang is.
Wij hopen u op deze manier op de hoogte te houden van onze activiteiten. Voor
opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar info@seniorenraadmeierijstad.n

Een onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO)

Gemeente Meierijstad vindt het belangrijk dat iedere inwoner weet wat een onafhankelijke cliëntondersteuner voor de inwoner kan betekenen.
Wij vinden het belangrijk dat inwoners zich gesteund voelen als zij een beroep doen op zorg of ondersteuning.
Deze ondersteuning kan worden geboden door de onafhankelijke clientondersteuners (OCO).
Een OCO geeft informatie, advies en ondersteuning bij vragen over zorg, geldzaken, wonen, werk of iets wat er speelt in het gezin.
De hulp is gratis, deskundig en onafhankelijk.
Om inwoners te informeren over OCO is een flyer ontwikkeld met algemene informatie (zie bijlage).
Om zo veel mogelijk inwoners te attenderen op deze flyer willen wij u vragen deze mail binnen uw netwerk te verspreiden.

 Bestellen flyers
Wilt u fysieke flyers op uw locatie neerleggen? Dat kan!
Stuur een mail met vermelding van naam, adres en woonplaats en het gewenste aantal flyers naar: aheesakkers@meierijstad.nl.
U ontvangt de flyers dan per post. Zie inhoud flyer 2023-01 onafhankelijke clientondersteuning

Ontwikkelingen rond de Volksuniversiteit Meierijstad

GESPREK 22 NOVEMBER 2022 VOLKSUNIVERSITEIT
Aanwezig:
Larissa Weitzel, directeur Volksuniversiteit Oss;
Francisca Hommenga, Lid Bestuur Volksuniversiteit Oss;
Henk van Esch, voorzitter Communicatie Seniorenraad;
Ben Merx, algemeen secretaris Seniorenraad.

 Larissa heet welkom en vraagt of de Seniorenraad al onderzocht heeft welke juridische vorm eventueel zou kunnen worden gebruikt voor de oprichting van een Volksuniversiteit Meierijstad.
Henk deelt mede dat hij advies heeft gevraagd aan een tweetal advocaten. Het is juridisch mogelijk om binnen het bestuur van de VU Oss een nieuwe afdeling op te richten. Er kunnen namelijk 2 aparte stichtingen onder hetzelfde bestuur functioneren waarbij de nieuwe stichting een eigen financiering krijgt.
Larissa merkt op dat zij aan het bestuur de vraag moet voorleggen of die de verantwoordelijkheid hiervoor willen dragen. De VU Meierijstad zou er gebruik kunnen maken van de backoffice systemen, zoals cursusregistratiesysteem en website. Er wordt thans gewerkt aan een lange termijn visie voor de VU Oss, waarin de VU Meierijstad een onderdeel zou kunnen zijn.
Henk merkt op dat een zelfstandige VU Meierijstad voorlopig geen optie is. Hiervoor is in het verleden niet gekozen.  Het volledig optuigen en besturen met verantwoordelijkheid is nooit een optie geweest van de SRM en zien ze ook niet zitten. Het verlenen van hand en span diensten is wel bespreekbaar.
Francisca Hommenga merkt op dat het waarschijnlijk mogelijk zou moeten zijn om met een klein aanbod te starten; bij voorbeeld enkele talen en misschien ook kunstgeschiedenis. Na een jaar zou een evaluatie moeten uitwijzen of uitbreiding haalbaar en realistisch is.
Henk merkt op dat het bestuur van de VU Oss eerst een definitieve keuze moet maken en dat daarna kan worden gekeken naar een nieuw te vormen bestuur onder supervisie van Oss. Dan zou ook een gesprek met de nieuwe wethouder kunnen worden overwogen.
Larissa denkt dat het haalbaar zou kunnen zijn om een pilot te starten met 4 of 5 docenten voor de cursussen Engels, Frans, Spaans en kunstgeschiedenis, bij voorbeeld in Mariendael in Sint-Oedenrode of ’T Spectrum in Schijndel. De Seniorenraad zou moeten kijken of iemand in Meierijstad als aanspreekpunt zou kunnen optreden.

Afspraak:
Henk zal het AB op 1 december informeren en kijken naar een persoon die als aanspreekpunt kan fungeren.
Het Bestuur van de VU Oss vergadert op 12 december 2022 waarbij het starten met pilot zal worden ingebracht.
Na 12 december zal een vervolggesprek worden gepland.

Kunt u in uw dagelijks leven niet meer alles zelf?

(De informatie in dit artikel komt van de website van de gemeente Meierijstad.)
Hulp en ondersteuning (Wmo)
Kunt u in uw dagelijks leven niet meer alles zelf? Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking, een verslaving of moeilijkheden thuis? Soms lukt het niet om dit op te lossen met hulp van uw omgeving. Dan kunt u mogelijk hulp krijgen van de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Welk hulp kunt u krijgen?

 • hulp in het huishouden
 • vervoer: denk aan een rolstoel, collectief vervoer, een scootmobiel of een aanpassing aan uw auto
 • aanpassingen in uw woning
 • begeleiding / dagbesteding
 • opvang
 • beschermd wonen
 • een geldbedrag om zelf de hulp te kunnen betalen die u nodig heeft

Vraag een gesprek aan
Vraag een gesprek aan met een Wmo consulent. We kijken dan samen of u hulp kunt krijgen.
Klink op de volgende link en u kunt op die pagina digitaal een gesprek aanvragen
https://www.meierijstad.nl/Alle_onderwerpen/Zorg_en_hulp/Hulp_en_ondersteuning
U krijgt binnen 6 weken na het gesprek ene verslag met mogelijke oplossingen. U krijgt dan ook te horen hoe het verder gaat.

Eigen bijdrage
In de meeste gevallen vraagt de gemeente een bijdrage in de kosten vragen. Dit is nog maximaal € 19,- per maand (2022).

Zie ook:
Informatie of advies nodig?

Bestuurlijk overleg Seniorenraad Meierijstad – gemeente Meierijstad 10 oktober 2022

(Klik voor het beter lezen van dit artikel op de titel)

Aanwezig: Wim van Meijl (voorzitter SR), Ben Merx (secretaris SR), Wiel Sporken (SR), Bert van Boxmeer (SR), Rik Compagne (wethouder), Roel Fitters (beleidsmedewerker wonen, welzijn en zorg), Menno Niesten (beleidsmedewerker gezondheid en ouderen)


Onderwerp:
Bestuurlijk overleg Seniorenraad Meierijstad – gemeente Meierijstad 10 oktober 2022

 Opening en mededelingen

Het verslag van het vorige bestuurlijke overleg was niet meegestuurd. Volgende keer even op letten.

Reactie Raadsinformatiebrief Leefbaarheid Kleine Kernen

 • Rik Compagne geeft aan dat in 2019 de eerste leefbaarheidsmonitor is gestart. Toen is er een flinke respons geweest. De monitor gaat vooral in op de sociale, fysieke en veilige leefomgeving, op wijkniveau. Twee wijken (Schijndel Bloemenwijk en Veghel-Zuid) scoorden ‘relatief’ slecht: 7,2 t.o.v. 7,8 gemiddelde. Hier hebben we daarom extra op ingezet om die wijken een boost te geven. Uiteraard worden andere wijken niet vergeten.
 • Mooi dat we nu 3 jaar later de volgende leefbaarheidsmonitor kunnen beginnen. Het versturen van de brieven is helaas niet goed gegaan. Het bureau Companen, dat de gemeente begeleidt bij de leefbaarheidsmonitor, heeft hierin fouten gemaakt: met name het verzenden van dubbele brieven.
 • Het leefbaarheidsonderzoek staat los van de Quick Scan Vitaal wonen voor Senioren en de nota/het pact WWZ.
 • Oproep SR: als je met een nieuwe enquête begint, laat eerst zien wat je met de oude enquête doet. Rik Compagne geeft aan dat dat uiteraard ook gebeurt, zoals ook blijkt uit de raadsinformatiebrief.

De SR vraagt wat de reden is dat de SR niet is betrokken bij de workshop ‘Leefbaarheid en wonen in de kleine kernen van de gemeente Meierijstad’ die de HAN had georganiseerd. Rik Compagne reageert dat het document van de HAN vooral dient als een inspiratiedocument. Daarnaast is toen bewust gekozen om eerst het document met de direct betrokken partijen te bespreken, de wijk- en dorpsraden.

Woningbouwrealisatie 2021 en programmering 2022

 • Signaal van Wim van Meijl: wat is de visie voor 65+ van de gemeente? Waar ligt de nadruk op? Als je voor ouderen bouwt, dan komt dat alle leeftijden ten goede. Meer kwantitatieve gegevens benoemen. Rik Compagne geeft aan dat de woonvisie uit 2018 stamt. Goed dat Wim dit signaal afgeeft, hoewel de SR zelf ook al nauw betrokken is bij het opstellen van de nieuwe woonzorgvisie.
 • Bert van Boxmeer vraagt of ook de vraag van de behoefte aan woningbouw bekend is. En daarbij ook wijk- of dorpsniveau. Roel Fitters reageert dat dat inzichtelijk kan worden gemaakt.
 • Daarnaast geeft Bert van Boxmeer aan dat de woonvisie in 2018 een prima document is, maar vraagt zich wel af of de juiste woningen worden gebouwd. Rik Compagne geeft aan dat dat het geval is, en dat dat ook is opgenomen in het actieplan en de raadsinformatiebrief.
 • Eenieder beaamt dat dé senior niet meer bestaat en verandert. De senior wordt mondiger. Hier gezamenlijke verantwoordelijkheid voor nemen om het juiste te doen.

De coalitie eenzaamheid van de gemeente Meierijstad

 • Wim van Meijl vraagt zich af wat de rol van de coalitie eenzaamheid is en wat de taak van de SR hierin is of kan zijn. Menno Niesten legt uit dat de coalitie meer een netwerk is om ervaringen te delen en elkaar te kennen. We moeten niet alles ophangen aan de coalitie. Losse partijen organiseren zelf veel mooie activiteiten, buiten de coalitie om en waar wij geen weet van hebben. 1 keer in de twee a drie jaar stelt de coalitie een plan op, waar de SR via een afgevaardigde ook een rol in heeft.
 • Til van den Berg is lid van de Seniorenraad en lid van de coalitie eenzaamheid. Het is aan haar om eventuele verslagen of andere uitkomsten uit coalitie-overleggen intern binnen de SR te verspreiden.
 • Ook blijkt uit het rekenkameronderzoek dat we het best goed doen in Meierijstad, want de eenzaamheid is relatief laag vergeleken met de regio. Uiteraard kun je nooit genoeg doen om eenzaamheid tegen te gaan.

Mogelijkheid publicaties van de Seniorenraad op de gemeentepagina’s in de diverse media

Het verzoek van de SR aan de gemeente was eerder gekomen om pr voor de SR te geven in de lokale kranten via de gemeente. Dat is gelukt, waarvoor de SR de gemeente bedankt.

Projectplannen

B’Ons Thuis

Wim van Meijl uit wat zorgen over de voortgang van dit project. Rik Compagne geeft aan dat we altijd hebben gezegd dat we inhoudelijk voorstander van dit project zijn. Maar financieel moet het ook realistisch zijn. Roel Fitters reageert dat de bal nu bij Woonmeij ligt om met een reactie te komen.

Woonscans

De SR vraagt om de reiskosten te vergoeden voor gemaakte reizen door vrijwilliger Henk Kapteijns. Rik Compagne geeft aan dat we reiskosten en het drukwerk vergoeden. Het vrijwilligerswerk zelf uiteraard niet. Roel Fitters komt hier nog op terug.

Organisatie verkeersmarkt

Wim van Meijl geeft aan dat de SR een verkeersmarkt organiseert in Veghel, maar dat de SR begrepen heeft dat WIJnu dat ook wil doen. Laten beide partijen maar een subsidieaanvraag indienen, zodat zij de koppen bij elkaar kunnen steken, geeft Wim van Meijl aan.

Platform Woon- en leefomgeving

 • Rik Compagne geeft aan dat er op dit moment geen platform woon- en leefomgeving Meierijstad breed is. Wel één in Schijndel: Contactpersoon is Wim van der Rijt: wvdrijt@hotmail.com en 06-42926768.
 • Rik Compagne geeft aan dat er meerdere keren per jaar wijkschouwen plaatsvinden, waar hij ook af en toe bij aansluit. Maar dat dat in Sint-Oedenrode inderdaad nog niet is gebeurd, zoals Wim van Meijl ook constateerde.

Positie Seniorenraad Meierijstad

Wim van Meijl geeft aan dat het helpend is als de gemeente, die met allerlei partijen in gesprek gaat, aangeeft voor welk thema met welke partij in gesprek gaat.

Rik Compagne reageert door aan te geven dat in het verleden al eens is gekeken of de SR onderdeel zou zijn van de ASD, maar op wens van de SR dat niet doorging. Als SR moet je ook niet de grote broek aan willen trekken en zelfs niet de rol van de wijk- en dorpsraden over willen nemen. Let op dat je geen weerstand opwekt bij andere partijen. De SR is daarin niet groter ten opzichte van andere partijen. Opmerking van Ben Merx: “In een bijeenkomst van mei 2017 met het Dagelijks Bestuur van de ASD is geconcludeerd dat beide partijen een verschillende achterban hebben aangezien de ASD zich voornamelijk richt op de Wmo. Afgesproken werd dat we elkaar van zaken op de hoogte zouden houden wanneer deze ook bij de andere partij aan de orde zouden komen.

Wim van Meijl geeft aan dat de SR daarin nog zoekende is. Hij vult aan dat de SR moet voorkomen dat partijen los van elkaar met dezelfde onderwerpen naar de gemeente stappen. Wiel Sporken vult aan dat onze maatschappij met verschillende partijen werkt. Als we maar met elkaar in gesprek blijven. Dat beaamt Rik Compagne.

W.v.t.t.k.

Rik Compagne vraagt of de SR een rol heeft in het onderwerp cybercrime senioren, digitale veiligheid, dat steeds meer een onderwerp wordt bij ouderen. SR reageert dat ze daar niet meer bezig is, maar bespreekt dat wel intern.

Aanstelling vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenspersonen zijn er voor melders van ongewenst gedrag en/of integriteit. Hierbij zal de focus liggen op het ondersteunen en het helpen bij het beëindigen van het, als ongewenst ervaren gedrag en/of het stop zetten van de integriteitsschending groot en klein. Opvang, begeleiding en meedenken over de oplossing zijn daarbij het doel. Meldingen zijn vertrouwelijk en anoniem (mits er geen juridisch strafbaar feit heeft plaatsgevonden).
De vertrouwenspersonen zijn er voor: • Alle vrijwilligers in Meierijstad die te maken hebben met ongewenst gedrag of seksuele intimidatie. Hierbij is een twijfel over grensoverschrijdend gedrag voldoende om contact op te nemen.