Doelstellingen van de Seniorenraad

De doelstelling van de Seniorenraad Meierijstad is het behartigen van de collectieve belangen van alle senioren ( zowel actieve als niet actieve) in de gemeente Meierijstad op het gebied van zorg, dienstverlening, wonen, zelfstandigheid, maatschappelijke integratie, participatie, welzijn en veiligheid.
De Seniorenraad wil deze belangenbehartiging  tot zijn recht laten komen in de voorbereiding en uitvoering van het seniorenbeleid van de gemeente en relevante instellingen of organisaties. De Seniorenraad zal met raad (door het gevraagd en ongevraagd geven van advies) en daad (door het initiëren van projecten) participeren in het ontstaan en uitvoeren van seniorenbeleid.

De Seniorenraad wil dit doen door:

  • Gevraagd en ongevraagd advies te geven
    De adviezen over integraal seniorenbeleid, gericht aan de convenantpartners, kunnen gestoeld zijn op informatie uit de achterban. Deze adviezen dienen door de convenantpartners in ernstige overweging worden genomen (zie vermelding onder convenanten). In het vervolg wordt onder advies verstaan “gevraagd en ongevraagd”.
  • Interactief te participeren in beleidsontwikkeling
    Dit betekent dat de Seniorenraad steeds betrokken dient worden bij het analyseren van een probleem in het seniorenbeleid van gemeente en instellingen of organisaties. Dit is belangrijk om daadwerkelijk mee te kunnen denken over oplossingen van het probleem en zodoende inbreng te hebben bij nieuw te vormen beleid en tevens, waar nodig en wenselijk, actief betrokken te zijn bij het omzetten van advies naar uitvoering.

Visie van Seniorenraad Meierijstad

Bottum-up-strategie

Transparantie, initiatief, competentie

Willen de senioren de ruimte krijgen om actief deel te nemen aan hun maatschappelijke omgeving en daar invloed op kunnen uitoefenen, dan is  participatie, die wordt gekenmerkt door een vraaggerichte visie, de aangewezen weg. Stel de senioren hierbij centraal en biedt ze een vraagbaken om hun meningen wensen,  en ideeën te ventileren (bottom-up-strategie).

Deze bottom-up-strategie heeft inmiddels haar nut bewezen middels de werkwijze in Schijndel en dient daarom ook een wezenlijk aspect te zijn bij de formulering van de visie c.q. het beleid en de doelstelling van de Seniorenraad in Meierijstad. Deze strategie start bij een effectieve en geïnformeerde betrokkenheid van de senioren en alle deelnemende organisaties.

Transparantie is daarvoor een meetbare randvoorwaarde. Met andere woorden: heeft iedereen toegang tot de informatie die nodig is om zijn/haar taak te vervullen? Transparantie kan de effectiviteit en betrokkenheid vergroten. De mogelijkheid tot meedenken over zaken, die vallen binnen hun competentiesfeer, vergroot de kans tot initiatief.

In een bottom-up-strategie moet steeds de vraag zijn of de gevolgde strategie niet te ver af komt te liggen van de aanwezige mogelijkheden.

Beleidsplan.

Voor meer informatie over ons beleid en beleidsplan 2022-2026  “Vitaal en op Maat” klik dan de volgende link aan. Vitaal en op maat 20220324

Algemene verordening persoonsgegevens (AVG 25 mei 2018)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De oorspronkelijke “Wet bescherming persoonsgegevens” (Wbp) komt daarmee te vervallen.

De Seniorenraad Meierijstad handelt steeds overeenkomstig de wet. Op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens van leden van het Bestuur, vrijwilligers en overige relaties is dat met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In deze privacyverklaring geven wij u duidelijkheid over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe wij er voor zorgen dat de veiligheid van de gegevens gewaarborgd blijft. Voor meer informatie klik op onderstaande link.
Algemene verordening persoonsgegevens (AVG 25 mei 2018