Doelstelling van de Seniorenraad.
De doelstelling van de Seniorenraad Meierijstad is het behartigen van de collectieve belangen van alle senioren in de gemeente Meierijstad op het gebied van zorg, dienstverlening, wonen, zelfstandigheid, maatschappelijke integratie, participatie, welzijn en veiligheid.

De Seniorenraad wil dit doen door:

 • Bijdrage te leveren aan integraal seniorenbeleid:
 • Interactief participeren in beleidsontwikkeling;
 • Gevraagd en ongevraagd advies te geven aan gemeente, organisaties en instellingen bij de ontwikkeling en uitvoering van ouderenbeleid en fungeren als overlegplatform;
 • Nagaan wat er leeft onder de senioren, onder andere via enquêtes;
 • Periodiek overleg met relevante partijen om na te gaan welke wensen/behoeften er leven onder de senioren.
 • Bewaken van de uitvoering van de doelstelling:
 • Jaarlijkse evaluatie met de verantwoordelijke wethouder en ambtenaren;
 • Regelmatig overleg en evaluatie met convenantpartners, KBO-afdelingen, wijk- en dorpsraden, zorg- en welzijnsinstellingen, kerkgenootschappen en anderen;
 • Afhankelijk van de onderwerpen kan het hierboven genoemde overleg per kwartaal of per half jaar plaatsvinden;
 • Het organiseren van themabijeenkomsten over, voor ouderen, relevante onderwerpen.
 • Het bereiken van de doelen:
  Na alle beschouwingen over visie, missie en doelen zullen we jaarlijks een actieplan opstellen om de in dit hoofdstuk verwoorde doelstellingen te bereiken.

Visie van Seniorenraad Meierijstad

Bottum-up-strategie

Transparantie, initiatief, competentie

Willen de senioren de ruimte krijgen om actief deel te nemen aan hun maatschappelijke omgeving en daar invloed op kunnen uitoefenen, dan is  participatie, die wordt gekenmerkt door een vraaggerichte visie, de aangewezen weg. Stel de senioren hierbij centraal en biedt ze een vraagbaken om hun meningen wensen,  en ideeën te ventileren (bottom-up-strategie).

Deze bottom-up-strategie heeft inmiddels haar nut bewezen middels de werkwijze in Schijndel en dient daarom ook een wezenlijk aspect te zijn bij de formulering van de visie c.q. het beleid en de doelstelling van de Seniorenraad in Meierijstad. Deze strategie start bij een effectieve en geïnformeerde betrokkenheid van de senioren en alle deelnemende organisaties.

Transparantie is daarvoor een meetbare randvoorwaarde. Met andere woorden: heeft iedereen toegang tot de informatie die nodig is om zijn/haar taak te vervullen? Transparantie kan de effectiviteit en betrokkenheid vergroten. De mogelijkheid tot meedenken over zaken, die vallen binnen hun competentiesfeer, vergroot de kans tot initiatief.

In een bottom-up-strategie moet steeds de vraag zijn of de gevolgde strategie niet te ver af komt te liggen van de aanwezige mogelijkheden.

Beleidsplan.

Voor meer informatie over ons beleid en beleidsplan 2022-2026  “Vitaal en op Maat” klik dan de volgende link aan. Vitaal en op maat 20220324

Algemene verordening persoonsgegevens (AVG 25 mei 2018)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De oorspronkelijke “Wet bescherming persoonsgegevens” (Wbp) komt daarmee te vervallen.

De Seniorenraad Meierijstad handelt steeds overeenkomstig de wet. Op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens van leden van het Bestuur, vrijwilligers en overige relaties is dat met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In deze privacyverklaring geven wij u duidelijkheid over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe wij er voor zorgen dat de veiligheid van de gegevens gewaarborgd blijft. Voor meer informatie klik op onderstaande link.
Algemene verordening persoonsgegevens (AVG 25 mei 2018