Nieuws Algemeen

Uitslag enquête  armoede  en geldgebrek onder senioren in Meierijstad.                   Augustus 2023

By Nieuws, Nieuws Erp, Nieuws Schijndel, Nieuws Sint-Oedenrode, Nieuws Veghel

Beste volgers,

In het voorjaar van 2023 heeft de Seniorenraad een enquête uitgezet onder alle belangstellenden die bekend zijn via ons e-mailbestand. Ook is nog via de dorpskrantjes bekendheid gegeven aan de enquête. Ondanks dat zijn slechts een beperkt aantal mensen bereid geweest de enquête in te vullen.
Het maken en analyseren van een enquête is een complexe zaak. Bij het maken zijn niet altijd de  goede vragen gesteld.

Een van de conclusies is dat de benaderde senioren geen doorsnede zijn van doelgroep. Vooral senioren met een lagere sociale status zoals voormalige arbeiders, personen met een migratieachtergrond, laag geletterden en met mindere digitale vaardigheden, zijn onder vertegenwoordigd.
We moeten  concluderen dat de resultaten voornamelijk betrekking hebben op de digitaal vaardige sociale middengroep. Een groep waar je in eerste instantie niet gaat zoeken naar armoede.
Ondanks de conclusie  is het zeer de moeite waard  om de enquête armoede en geldgebrek onder senioren te lezen en te bestuderen. Door op de volgende link te klikken krijgt u toegang tot de uitkomst.   Enquête armoede en geldzorgen Senioren Meierijstad

Netwerkbijeenkomst Seniorenraad Meierijstad 4 april jl.

By Algemene informatie, Nieuws

Op 4 april jl. organiseerde de Seniorenraad Meierijstad een netwerkbijeenkomst in het gemeenschapshuis  “De Brink ” in Eerde. Er waren circa 80 aanwezigen, vrijwillige medewerkers van de Seniorenraad, vertegenwoordigers van de gemeente, dorps-en wijkraden ,KBO-afdelingen,  zorg- en woonorganisaties, politieke partijen, sportraad, en adviesraad sociaal domein.

In zijn welkomstwoord benadrukte voorzitter Wim van Meijl het belang van een netwerkbijeenkomst: elkaar opzoeken en versterken – verbindingen maken – samen doelen bereiken.

Vervolgens gaf de voorzitter een uiteenzetting over het werk van de Seniorenraad en de onderwerpen die thans actueel zijn.                                                                                                                                                                  De Seniorenraad behartigt de belangen van alle senioren in Meierijstad en zet zich in om de leefbaarheid op peil te houden c.q. verbeteren.                                                                                                                                    Thans zijn de volgende onderwerpen actueel:

 • Organiseren van verkeersmarkten.
 • Woonscans uitvoeren om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.
 • Woonprojecten ondersteunen: “ B Óns Thuis” project in Schijndel (Papaverstraat) en het project “Wij-Hoven” in Wijbosch nabij het verpleeghuis St. Barbara.
 • Gezamenlijk aanpak met dorps- en wijkraden en KBO-afdelingen om leefbaarheid op peil te houden met aandacht voor woningbouw en voorzieningen in de kleine kernen.

Wethouder Rik Compagne benadrukte het belang om gezamenlijk te werken aan het welzijn van onze inwoners in Meierijstad.  Hiervoor is in 2022 een “Pact” gesloten met alle partijen die actief zijn op het welzijsterrein: elkaar opzoeken en versterken – informatie uitwisselen.                                                                                  Ook de Seniorenraad is in het Pact vertegenwoordigd.

Vervolgens was er gelegenheid om volop te “netwerken ”onder het genot van een hapje en drankje.

Verslag bijeenkomst SRM afdeling Veghel d.d. 16 januari.

By Nieuws

 Aanwezig
Leden: Wilma Gosselink, Henny van Asseldonk, Yvon Nijhof, John Zijlmans en Bert van Boxmeer
Contact personen: Ben Merx, Henri van Zeeland en Jan den Biggelaar.
Afwezig met kennisgeving: Gerard Gosselink, Joost Gerrits en Jan Schuurmans

Het is de eerste bijeenkomst van de Senioren Raad Meierijstad Afdeling Veghel (SRM Veghel)en dus tevens ook de kick-off.
De gespreksleider is Bert van Boxmeer. Hij schets wat de positie van de SRM is en geeft tevens aan dat het misschien wel wat tijd kost voordat voor iedereen duidelijk is wat deze positie is en hoe we gaan functioneren in de toekomst.
Hij neemt deze ervaring mee vanuit Erp waar in 2022 de SRM is gestart en nu na ongeveer een jaar volop bezig is.

Bert geeft nog samenvattend weer wat de positie is in de toekomst t.a.v.

 • zie beleidsplan
 • De werkwijze
 • De nauwe samenwerking verbanden waarmee gewerkt wordt
 • De huidige organisatievorm per kern. ( vier kernen: Veghel, st Oedenrode, Schijndel en Erp)
 • Huidige actuele onderwerpen die momenteel op de agenda staan.
 • Samenstelling van de SRM. ( dorps en wijkraden, KBO’s en “burgerleden”

Alle aanwezigen stellen zich voor
Bert vraagt of iedereen zijn adres gegevens wil doorgeven in een aparte mail
Er werd een afspraak gemaakt over de vergader momenten.
De dinsdag avond is de beste dag. Starten om 19.30 met een duur van maximaal 2 uur.
Er zullen in 2023 8 vergaderingen worden gehouden een week voorafgaande aan de Algemeen bestuur vergadering.
De data zijn: 14 maart, 11 april, 23 mei, 4 juli, 15 augustus, 26 september en 7 november. Noteer deze data alvast in de agenda.

Er wordt afgesproken dat we dit jaar (2023) allemaal bij ieder overleg aanwezig zijn. Tenzij wordt aangegeven dat dit niet nodig is.
In de loop van 2023 wordt de onderverdeling van de commissies wonen en veiligheid en zorg en welzijn als maar duidelijker en het is ook de bedoeling dat we in de toekomst ook op die manier het werk oppakken.
Het is wel heel zinvol om vanuit Veghel (voorlopig) een persoon af te vaardigen in het dagelijkse bestuur. Deze persoon zou dan ook naar buiten het boegbeeld en vertegenwoordiger kunnen zijn voor de afdeling Veghel.
In een aparte mail vraagt Bert iedereen om naast zijn adresgegevens ook zijn voorkeur in welke commissie hij/zij in de toekomst wil functioneren en of hij/zij als vertegenwoordiger naar buiten wil worden en dus ook als Veghelse afgevaardigde in het DB wil plaatsnemen
Ook dient zich iemand bezig te houden met de communicatie naar buiten. Hier wordt intern nog met elkaar over gesproken om te komen tot een goede taakverdeling.
De volgende projecten liggen voor 2023 nu voor ons.

Verkeersmarkt.

 • start organisatie 14 maart 19.30 uur in het Wijnu gebouw.
 • Draaiboeken doornemen. Deze worden toegestuurd door Ben Merx
 • Dit project is financieel al goedgekeurd door de gemeente Meierijstad

Vervolg geven aan de woonscan’s

 • gesprek met Henk kapiteins plannen om geïnformeerd te worden over de organisatie tot nu toe
 • Begeleiden van de nog te houden woonscan’s
 • Er zijn er nu 25 gepland en 8 uitgevoerd
 • Inhoud inventarisatie lijst en inzicht in een totaal rapport. Zie bijlage
 • De ambitie van de Senioren Raad is om er dit jaar 100 te houden in de totale gemeente.

Communicatie:

 • Er volgen nog gesprekken over wie deze functie gaat vervullen
 • Binnenkort komt er een algemeen stukje in de Veghelse krant en wellicht ook de h-a-h bladen in Mariaheide. Eerde en Zijtaart
 • Vervolg op dit stukje kan zijn. De kick-off van afdeling Veghel, opstarten verkeersmarkt en de onderhanden zijnde woonscan’s

Op de vraag hoe verder met het armoede beleid bij ouderen deelt Bert mede dat de uitgestelde thema middag zou kunnen worden bezocht door iemand uit de  SRM Veghel. En dan vandaar uit verder.

Niet meer aan de orde zijnde en dank zeggend voor de komst sluit Bert de bijeenkomst om 20.30 uur.

Aanpassing nieuwsvoorziening

By Algemene informatie, Nieuws, Nieuws Erp, Nieuws Schijndel, Nieuws Sint-Oedenrode, Nieuws Veghel

De Seniorenraad gaat vanaf januari 2023 de informatie naar haar achterban aanpassen.
De bekende nieuwsbrief die u om de twee maanden in uw mailbox kreeg, gaat
verdwijnen. Veel mensen geven aan dat er algemene informatie in staat die niet gaat
over hun regio/dorp.
Er is daarom gekozen voor een tweeledige toepassing:
1) Iedere maand kunt u nieuws lezen in uw regionale krant, zoals bijvoorbeeld, de “Mooi
Schijndel, Mooi Rooi Krant, Stadskrant Veghel en de Erpse Krant. Hierin worden
regelmatig artikelen geplaatst.
2) Rechtstreekse publicatie van alle activiteiten van de vier afdelingen op de
website: www.seniorenraadmeierijstad.nl Hieronder ziet u een screenshot van de
aangepaste homepagina van deze website. U kunt op uw afdeling klikken om direct op
de hoogte te zijn van het meest actuele nieuws wat voor u van belang is.
Wij hopen u op deze manier op de hoogte te houden van onze activiteiten. Voor
opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar info@seniorenraadmeierijstad.n

Nieuwsbrief April 2022

By Nieuws

Voor de volledige nieuwsbrief klik hier: Nieuwsbrief april 2022

Onderwerpen deze maand:
1. Seniorenraad gaat samenwerking aan met Platform Wonen Welzijn en Zorg.
2. Nogmaals Projectsleutelkluisjes.
3.Website Seniorenraad Schijndel definitief uit de lucht.
Per 1 maart 2022 is de website van de afdeling Schijndel van Seniorenraad Meierijstad definitief gestopt. De artikelen en nieuwtjes uit deze afdeling zijn ondergebracht onder de algemene website van de Seniorenraad Meierijstad zie vanaf https://www.seniorenraadmeierijstad.nl
4.Mantelzorgwoningen, stand van zaken en vastgesteld beleid gemeente
Meierijstad.
5.Beschikbaarheid buurtadviseur voor diverse woonkernen.
Naar aanleiding van opmerkingen in de kernen over bereikbaarheid gemeente hierbij een overzichtje in deze Nieuwsbrief.

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022

By Nieuws

Op 14, 15 en 16 maart 2022 worden de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Meierijstad gehouden. Het is natuurlijk altijd belangrijk om het verkiezingsprogramma van de verschillende politieke partijen te kennen. De afgelopen jaren heeft de Seniorenraad gesproken met deze politieke partijen. Zij hebben altijd aangegeven dat ze de belangen van de Senioren zeker niet uit het oog willen verliezen.
De Seniorenraad heeft daarom in aanloop de verkiezingen van 2022, de programma’s van de politieke partijen in Meierijstad doorgelicht om te ontdekken wat zij de Senioren in de komende vier jaren te bieden hebben.
Wij maken u graag deelgenoot van deze kennis. Natuurlijk geven we u geen stemadvies, omdat wij er van uit gaan dat u wijs genoeg bent om zelf uw keuze te maken.
NB Opvallend is wel dat we in het programma’s van   Gemeentebelang Meierijstad, niets hebben kunnen ontdekken waar iets over senioren wordt gezegd. Alle relevante informatie m.b.t. senioren kunt u via de link lezen.
https://seniorenraadmeierijstad.nl/bibliotheek-meierijstad-algemeen/

HULP BIJ HET HUISHOUDEN

By Algemene informatie, Nieuws

De gemeente zorgt ervoor dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen in het huishouden, zoals het schoonhouden van uw woning of ander huishoudelijk werk. Soms kunt u dit door een ziekte, een beperking of
ouderdom (tijdelijk) niet meer zelf doen. U kunt dan samen met hulp van familie, vrienden of kennissen een
oplossing zoeken. Als dit niet lukt, kan de gemeente ook met u naar gerichte hulp zoeken.
Wilt u weten of u hulp kunt krijgen van de gemeente? U kunt een gesprek aanvragen met de klantmanager
Wmo (14 0413). U kunt ook iedere werkdag van 9:00 – 11:00 uur bij ons terecht op het inloopspreekuur.
In Schijndel is voorlopig geen inloopspreekuur.
In Veghel: inloop op maandag t/m vrijdag van 9:00 – 11:00 uur
Stadhuisplein 1
5461 KN Veghel
In Sint-Oedenrode: inloop op maandag en donderdag tussen 9:00 – 11:00 uur
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode
Inwoners kunnen hun vraag ook stellen via het contactformulier. Of bel naar 14 0413

ODAzorg

By Nieuws

ODAzorg. ( Ter info)
Het logo van ODAzorg is toegevoegd op onze website www.seniorenraadmeierijstad.nl Odazorg zorgt voor Thuiszorg en woonzorgvoorzieningen. Naast verpleging en verzorging thuis is het mogelijk om gebruik te maken van de woonzorgvoorziening aan de Pastoor van Erpstraat in Schijndel. Hier is ook de mogelijkheid aanwezig voor dagbesteding en maaltijdvoorziening. Mocht u nog vragen hebben of aanvullende informatie nodig hebben: bel me gerust.
Henk Gloudemans Directeur ODAzorg, Jan Tinbergenstraat 4h 5491 DC Sint-Oedenrode
Tel: 0413763797/0657550958 W: www.odazorg.nl E: info@odazorg.nl

Enquête Volksuniversiteit Meierijstad

By Nieuws

Vanuit de Seniorenraad Meierijstad en Volksuniversiteit Oss willen wij in 2022 met een mooi cursusaanbod komen op verschillende leslocaties in de gemeente Meierijstad.
Om een beter beeld te krijgen in welke cursussen de inwoners van de gemeente Meierijstad geïnteresseerd zijn hebben wij een korte enquête opgesteld.
Het invullen van de enquête duurt 2 minuten, u hoeft geen persoonsgegevens in te vullen voor het invullen van de enquête.
Tevens willen wij u vragen om deze mail met zoveel mogelijk familieleden/vrienden te delen. Des te meer mensen de enquête invullen, des te beter wij met ons cursusaanbod kunnen aansluiten op de behoefte van de inwoners van de gemeente Meierijstad.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Klik op de link voor de enquête: Enquête Volksuniversiteit Meierijstad

Met vriendelijke groeten, Safwan Rouss
Stagiair Volksuniversiteit Oss
Larissa Weitzel-Zeldenrijk
Directeur Volksuniversiteit Oss