Jaarlijkse verantwoording Seniorenraad

De Seniorenraad Meierijstad is opgericht bij notariële akte van 24 januari 2017 en is sedertdien een Algemeen Nut Beogende Instelling (geregistreerd onder nr. 8572.17.860.
In verband hiermede dient de Seniorenraad jaarlijks een actueel jaarverslag en de balans en staat van baten en lasten met toelichting te publiceren op de website van de Seniorenraad.
Middels de plaatsing van de jaarverslagen en financiële verantwoording  wil de Seniorenraad aan deze verplichting voldoen.