De opbouw van de organisatie

Commissies

Om het contact met de senioren in Meierijstad handen en voeten te geven zijn Commissies in het leven geroepen die zich, elk afzonderlijk, op een aandachtsgebied richten. Deze aandachtsgebieden zijn WONEN & VEILIGHEID (W&V), WELZIJN & DIENSTVERLENING (W&D), ZORG en COMMUNICATIE.

In verband met het feit dat de commissies welzijn & dienstverlening en zorg veel onderwerpen behandelen die elkaar overlappen is besloten deze samen te voegen tot één commissie.
Om de hierboven genoemde bottum-up strategie wordt in de drie voormalige gemeenten een Klankbord Senioren opgericht waarin deze Commissies deelnemen, samen met de afgevaardigden van de KBO’s.

Taak van een commissie

Een commissie bestaat in beginsel uit circa 7 personen. De commissie brengt knelpunten, wensen, etc. betreffende het aandachtsgebied in kaart. Vervolgens wordt een projectgroep geformeerd waarin deze worden uitgewerkt.

Projectgroepen

De leden van de projectgroepen worden uit alle geledingen aangezocht op basis van interesse, deskundigheid en ervaring met het betreffende aandachtsgebied. Een projectgroep ressorteert altijd onder een Commissie, in overleg wordt een projectleider aangesteld.

Taak van een projectgroep

De projectgroep beschrijft het project, formuleert het doel en de weg waarlangs het doel bereikt kan worden, geeft de tijdsduur en de kosten van het project aan. De projectgroep komt regelmatig bij elkaar, maken huiswerk, vragen naar meningen van ouderen (enquête, opiniepanel) en leggen hun bevindingen vast in een rapport.

Is deelname aan een commissie of projectgroep iets voor u?

Wilt u binnen de Seniorenraad actief uw stem laten horen, geef u dan op om lid te worden van een Commissie of deel te nemen in een projectgroep. Het doel is ‘De stem van de Senioren’ te laten klinken in de Gemeente en in de organisaties die gericht zijn op ouderen.
Wilt u meer weten en voelt u zich betrokken voelen bij het werk van de Seniorenraad dan kunt u zich aanmelden via de site.

De stem van de senioren

De Commissies en hun projectgroepen vormen het hart van de Seniorenraad. Het organogram laat de opbouw zien van de organisatie van de Seniorenraad en op welke wijze het bestuur van de Seniorenraad zich laat inspireren en adviseren door de senioren die zij een platform willen bieden.

Toelichting op het organisatiemodel

  1. De doelgroep van de Seniorenraad bestaat uit alle inwoners van Meierijstad van 50 jaar en ouder
  2. Het platform ‘De stem van de Senioren’ bestaat uit alle senioren die zich hebben aangemeld om betrokken te worden in de werkzaamheden van de Seniorenraad.
  3. De activiteiten van de projectgroepen worden doelgericht gestuurd door een commissie.
  4. Het algemeen bestuur bestaande uit: het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester), voorzitter commissie Communicatie, de voorzitters van de commissies en de afvaardiging van de KBO’s.
  5. Projecten. De activiteiten worden uitgevoerd in projectverband. Een project wordt opgestart door het algemeen bestuur op voordracht van een commissie of het dagelijks bestuur. Een project kan een aandachtsveld overstijgen, afhankelijk van de opdracht. Een project is tijdelijk een heeft een specifiek doel.
  6. De commissie Communicatie coördineert alle doelgroep gerichte communicatie vanuit bestuur, commissies of projecten.

Het bestuur van de Seniorenraad Meierijstad bestaat uit de volgende personen:

Contactgegevens

Stichting Seniorenraad Meierijstad
Postbus 143
5480 AC Schijndel
Tel. (073) 599 23 78/06 20420971

www.seniorenraadmeierijstad.nl
E-mail: info@seniorenraadmeierijstad.nl

Kamer van Koophandel: 67897002
Bankrelatie: Rabobank Hart van de Meierij, IBAN: NL78 RABO 0317833022

RSIN nummer: 8572.17.860