Bestuurlijk overleg Seniorenraad Meierijstad – gemeente Meierijstad 10 oktober 2022

(Klik voor het beter lezen van dit artikel op de titel)

Aanwezig: Wim van Meijl (voorzitter SR), Ben Merx (secretaris SR), Wiel Sporken (SR), Bert van Boxmeer (SR), Rik Compagne (wethouder), Roel Fitters (beleidsmedewerker wonen, welzijn en zorg), Menno Niesten (beleidsmedewerker gezondheid en ouderen)


Onderwerp:
Bestuurlijk overleg Seniorenraad Meierijstad – gemeente Meierijstad 10 oktober 2022

 Opening en mededelingen

Het verslag van het vorige bestuurlijke overleg was niet meegestuurd. Volgende keer even op letten.

Reactie Raadsinformatiebrief Leefbaarheid Kleine Kernen

 • Rik Compagne geeft aan dat in 2019 de eerste leefbaarheidsmonitor is gestart. Toen is er een flinke respons geweest. De monitor gaat vooral in op de sociale, fysieke en veilige leefomgeving, op wijkniveau. Twee wijken (Schijndel Bloemenwijk en Veghel-Zuid) scoorden ‘relatief’ slecht: 7,2 t.o.v. 7,8 gemiddelde. Hier hebben we daarom extra op ingezet om die wijken een boost te geven. Uiteraard worden andere wijken niet vergeten.
 • Mooi dat we nu 3 jaar later de volgende leefbaarheidsmonitor kunnen beginnen. Het versturen van de brieven is helaas niet goed gegaan. Het bureau Companen, dat de gemeente begeleidt bij de leefbaarheidsmonitor, heeft hierin fouten gemaakt: met name het verzenden van dubbele brieven.
 • Het leefbaarheidsonderzoek staat los van de Quick Scan Vitaal wonen voor Senioren en de nota/het pact WWZ.
 • Oproep SR: als je met een nieuwe enquête begint, laat eerst zien wat je met de oude enquête doet. Rik Compagne geeft aan dat dat uiteraard ook gebeurt, zoals ook blijkt uit de raadsinformatiebrief.

De SR vraagt wat de reden is dat de SR niet is betrokken bij de workshop ‘Leefbaarheid en wonen in de kleine kernen van de gemeente Meierijstad’ die de HAN had georganiseerd. Rik Compagne reageert dat het document van de HAN vooral dient als een inspiratiedocument. Daarnaast is toen bewust gekozen om eerst het document met de direct betrokken partijen te bespreken, de wijk- en dorpsraden.

Woningbouwrealisatie 2021 en programmering 2022

 • Signaal van Wim van Meijl: wat is de visie voor 65+ van de gemeente? Waar ligt de nadruk op? Als je voor ouderen bouwt, dan komt dat alle leeftijden ten goede. Meer kwantitatieve gegevens benoemen. Rik Compagne geeft aan dat de woonvisie uit 2018 stamt. Goed dat Wim dit signaal afgeeft, hoewel de SR zelf ook al nauw betrokken is bij het opstellen van de nieuwe woonzorgvisie.
 • Bert van Boxmeer vraagt of ook de vraag van de behoefte aan woningbouw bekend is. En daarbij ook wijk- of dorpsniveau. Roel Fitters reageert dat dat inzichtelijk kan worden gemaakt.
 • Daarnaast geeft Bert van Boxmeer aan dat de woonvisie in 2018 een prima document is, maar vraagt zich wel af of de juiste woningen worden gebouwd. Rik Compagne geeft aan dat dat het geval is, en dat dat ook is opgenomen in het actieplan en de raadsinformatiebrief.
 • Eenieder beaamt dat dé senior niet meer bestaat en verandert. De senior wordt mondiger. Hier gezamenlijke verantwoordelijkheid voor nemen om het juiste te doen.

De coalitie eenzaamheid van de gemeente Meierijstad

 • Wim van Meijl vraagt zich af wat de rol van de coalitie eenzaamheid is en wat de taak van de SR hierin is of kan zijn. Menno Niesten legt uit dat de coalitie meer een netwerk is om ervaringen te delen en elkaar te kennen. We moeten niet alles ophangen aan de coalitie. Losse partijen organiseren zelf veel mooie activiteiten, buiten de coalitie om en waar wij geen weet van hebben. 1 keer in de twee a drie jaar stelt de coalitie een plan op, waar de SR via een afgevaardigde ook een rol in heeft.
 • Til van den Berg is lid van de Seniorenraad en lid van de coalitie eenzaamheid. Het is aan haar om eventuele verslagen of andere uitkomsten uit coalitie-overleggen intern binnen de SR te verspreiden.
 • Ook blijkt uit het rekenkameronderzoek dat we het best goed doen in Meierijstad, want de eenzaamheid is relatief laag vergeleken met de regio. Uiteraard kun je nooit genoeg doen om eenzaamheid tegen te gaan.

Mogelijkheid publicaties van de Seniorenraad op de gemeentepagina’s in de diverse media

Het verzoek van de SR aan de gemeente was eerder gekomen om pr voor de SR te geven in de lokale kranten via de gemeente. Dat is gelukt, waarvoor de SR de gemeente bedankt.

Projectplannen

B’Ons Thuis

Wim van Meijl uit wat zorgen over de voortgang van dit project. Rik Compagne geeft aan dat we altijd hebben gezegd dat we inhoudelijk voorstander van dit project zijn. Maar financieel moet het ook realistisch zijn. Roel Fitters reageert dat de bal nu bij Woonmeij ligt om met een reactie te komen.

Woonscans

De SR vraagt om de reiskosten te vergoeden voor gemaakte reizen door vrijwilliger Henk Kapteijns. Rik Compagne geeft aan dat we reiskosten en het drukwerk vergoeden. Het vrijwilligerswerk zelf uiteraard niet. Roel Fitters komt hier nog op terug.

Organisatie verkeersmarkt

Wim van Meijl geeft aan dat de SR een verkeersmarkt organiseert in Veghel, maar dat de SR begrepen heeft dat WIJnu dat ook wil doen. Laten beide partijen maar een subsidieaanvraag indienen, zodat zij de koppen bij elkaar kunnen steken, geeft Wim van Meijl aan.

Platform Woon- en leefomgeving

 • Rik Compagne geeft aan dat er op dit moment geen platform woon- en leefomgeving Meierijstad breed is. Wel één in Schijndel: Contactpersoon is Wim van der Rijt: wvdrijt@hotmail.com en 06-42926768.
 • Rik Compagne geeft aan dat er meerdere keren per jaar wijkschouwen plaatsvinden, waar hij ook af en toe bij aansluit. Maar dat dat in Sint-Oedenrode inderdaad nog niet is gebeurd, zoals Wim van Meijl ook constateerde.

Positie Seniorenraad Meierijstad

Wim van Meijl geeft aan dat het helpend is als de gemeente, die met allerlei partijen in gesprek gaat, aangeeft voor welk thema met welke partij in gesprek gaat.

Rik Compagne reageert door aan te geven dat in het verleden al eens is gekeken of de SR onderdeel zou zijn van de ASD, maar op wens van de SR dat niet doorging. Als SR moet je ook niet de grote broek aan willen trekken en zelfs niet de rol van de wijk- en dorpsraden over willen nemen. Let op dat je geen weerstand opwekt bij andere partijen. De SR is daarin niet groter ten opzichte van andere partijen. Opmerking van Ben Merx: “In een bijeenkomst van mei 2017 met het Dagelijks Bestuur van de ASD is geconcludeerd dat beide partijen een verschillende achterban hebben aangezien de ASD zich voornamelijk richt op de Wmo. Afgesproken werd dat we elkaar van zaken op de hoogte zouden houden wanneer deze ook bij de andere partij aan de orde zouden komen.

Wim van Meijl geeft aan dat de SR daarin nog zoekende is. Hij vult aan dat de SR moet voorkomen dat partijen los van elkaar met dezelfde onderwerpen naar de gemeente stappen. Wiel Sporken vult aan dat onze maatschappij met verschillende partijen werkt. Als we maar met elkaar in gesprek blijven. Dat beaamt Rik Compagne.

W.v.t.t.k.

Rik Compagne vraagt of de SR een rol heeft in het onderwerp cybercrime senioren, digitale veiligheid, dat steeds meer een onderwerp wordt bij ouderen. SR reageert dat ze daar niet meer bezig is, maar bespreekt dat wel intern.