Afdeling Erp

Verslag bijeenkomst kerngroep SRM 12 september 2022:

By Afdeling Erp

Afwezig met kennisgeving: Pieter Antonides en Jan van Dijk
Er zijn 2 nieuwe kernleden aangesloten bij de SRM: Jan van Dijk en Paul Chatrou.

Mededelingen:

 • Op 8 december is er een thema bijeenkomst die wordt georganiseerd door Ons welzijn in Meierijstad met als onderwerp Armoede bestrijding. Wellicht interessant voor ons om te bezoeken.
 • Op 3 okt. a.s. is er een bijeenkomst in Veghel met Wij Nu, dorps en wijk raden en burgerleden. Tijdens deze bijeenkomst wordt een herstart gemaakt om de SRM organisatie op te starten
 • Wim van Geelkerken zegt toe om de vertegenwoordiger te zijn van kern Erp bij verhindering van Bert van Boxmeer
 • Er zijn rapporten opgesteld over de eenzaamheid in Meierijstad en de leefbaarheid van alle kernen. SRM kern Erp wacht op de vervolg stappen van gemeente en het pact van WWZ om met deze thema’s aan de slag te gaan.
 • Op zaterdag 5 november is er een informatie bijeenkomst over de te houden woonscan’s op de Leest in Veghel. Omdat wij ook van deze woonscan’s gebruik gaan maken in 2023 is het verstandig om met enkele mensen deze bijeenkomst te bezoeken.De verkeersmarkt.
 • op 25 november is de zaal in Ter Aa gereserveerd
 • De commissie in Erp bestaat uit: Annet Delisse, Antoon van Lanen, Paul Chatrou en Bert van Boxmeer. We vragen Jan van Dijk of hij zich daar bij wil aansluiten.
 • Op maandag 19 september is de start bijeenkomst in het oude raadhuis. Ervaring deskundigen uit Schijndel Eric de Goeij en Ton Kremers zijn daar ook bij aanwezig.
 • We gaan te werk conform de bestaande draaiboeken.
 • De KBO’s van Eerde en Zijtaart worden geïnformeerd over de verkeersmarkt en t.z.t. zullen we ook vrijwilligers vragen van hen om de organisatie te ondersteunen.

De verslagen van deze kerngroep leden bijeenkomsten worden ter info door Wim doorgestuurd naar de dorpsraden in Keldonk en Boerdonk.
Voortgangsplanning van de SRM breed: zie bijlage
We zullen als KBO en SRM nog een reminder in de Erpse krant opnemen om voor 1 november nog gebruik te maken van de mogelijkheid om de energie bijdrage aan te vragen.

Vervolg op de bijeenkomst WWZ met de inwoners van Erp:

 • Terug koppeling vindt plaats via de Erpse krant
 • Er komt een onderhoud met de gemeente Meierijstad en Area over het vervolg op deze bijeenkomst
 • We gaan ons als kern opgeven om in 2023 de woonscan’s in Erp te houden. Tevens invulling geven aan woonadvies gesprekken.
 • De gemeente heeft toegezegd dat de uitkomsten van de bijeenkomsten met de burgers gebruikt gaan worden om beleid op te maken en mee te nemen als toepassing bij nog te bouwen woningen.

In tegenstelling tot de planning is de volgende vergadering niet op 10 oktober maar op 17 oktober in het oude Raadhuis.
Voor dit jaar staan nog de vergaderingen op de planning op 14 november en 19 december om 19.30 in het oude Raadhuis

 

 

 

Terugblik op inwonersbijeenkomst wonen, welzijn en zorg

By Afdeling Erp

In Erp staat er de komende jaren een hoop te gebeuren op het gebied van woningbouw. Op korte termijn worden er al 200 woningen bijgebouwd. Gecombineerd met de sterke vergrijzing van Meierijstad is er voor de gemeente reden genoeg om in gesprek te gaan met seniore inwoners op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Met name op het gebied van levensloopbestendige woningen, sociale voorzieningen, het belang van het dorpscentrum en de roep om actie waren wensen die wij veel hoorden tijdens de twee gesprekken met senioren in het wijk- en gemeenschapshuis Ter Aa (11 juli & 11 april). Deze avonden zijn gezamenlijk georganiseerd met KBO-Erp en de seniorenraad Erp.

De opgevangen geluiden worden toegepast op de vele woningen die nu, en toekomstig, zullen worden gerealiseerd. De resultaten van deze avonden een plek krijgen in de woonvisie van de gemeente. Ook vormt het belangrijke gesprekstof voor gebiedsgesprekken tussen de gemeente, welzijnsorganisaties, zorg partijen en woningcorporaties. Van de woningen die gebouwd gaan worden, zijn er minimaal 50 die geschikt zijn voor ouderen. Met alle verzamelde input sturen we lopende of nieuwe projecten bij.

We zijn op basis van deze gesprekken gaan nadenken over het organiseren van bijvoorbeeld woon adviesgesprekken in de toekomst. Zo kunnen wij ook in andere kernen van Meierijstad woon-, welzijn- en zorg wensen. Dankzij uw input kunnen wij stappen zetten. Hiervoor willen wij u hartelijk bedanken.

Verhoging  Energietoeslag in gemeente Meierijstad.

By Afdeling Erp, Afdeling Schijndel, Afdeling Sint-Oedenrode, Afdeling Veghel, Algemene informatie

De gemeente Meierijstad komt met een verhoging van de energietoeslag. Inwoners van de gemeente die een laag inkomen hebben en al een toeslag van 800 euro hebben gekregen, krijgen deze maand extra 500 euro uitbetaald. Inwoners zonder toeslag kunnen aanspraak maken op te totale toeslag van 1300 euro. Een aanvraag voor de toeslag kan tot 1 november worden ingediend. https://www.meierijstad.nl/Nieuws/2022/September/Eenmalige_energietoeslag_verhoogd

Senioren Raad Meierijstad (SRM) kern Erp:

By Afdeling Erp

Een poosje geleden is de tot stand koning en organisatie van de Senioren Raad Meierijstad in de Erpse krant aangekondigd.
We hebben de afgelopen tijd gebruikt om de organisatie op te tuigen om zo goed mogelijk de belangen van Erp. Keldonk en Boerdonk te kunnen behartigen.
Dit houdt in dat er een goede vertegenwoordiging vanuit de Erp, Keldonk en Boerdonk zich gaan bezighouden met het op peil houden dan wel verbeteren van de leefomgeving en het welzijn van de ouderen.
Het aandeel 65 plussers in Meierijstad is nu rond de 20% maar stijgt de komende jaren door naar bijna 30%. De grootste stijging in deze bevolkingsgroep is te zien bij 75 jarigen en ouder. Nl van bijna 9% naar meer dan 15%.

Dit verloop van de bevolking samenstelling is de reden dat er meer dan gemiddeld aandacht dient te zijn voor het welzijn en leefomstandigheden van deze als maar groter worden bevolkingsgroep.
De huidige KBO in Erp, Keldonk en Boerdonk doet verschrikkelijk goed werk om de belangen van hun leden zo goed mogelijk te dienen.
Petje af voor wat daar allemaal georganiseerd wordt voor de ongeveer 700 leden.
Zij zorgen voor een prettige invulling van tijd besteding van de ouderen in onze maatschappij.

Het doel van De Senioren Raad (SRM) is om aanvullend op wat de KBO doet het welzijn en leefklimaat op langere termijn te verstevigen.
U moet dan denken aan de toekomstige invulling van de problematiek van Wonen en veiligheid en welzijn en zorg naast het in stand houden of opzetten van faciliteiten die het leven veraangenamen.
Nog concreter hebben we het dan o.a. over

 • Voldoende levensloop bestendige woningen in de kern van Erp, Keldonk en Boerdonk
 • Meer maatwerk leveren op het gebied van huisvesting in een veilige omgeving
 • Huisvesting voor minder draagkrachtige ouderen
 • Het kunnen leveren van zorg op maat

Naast deze huisvesting problematiek vooral ook aandacht voor de kwaliteit van leven zoals:

 • Hoe om te gaan met eenzaamheid
 • Participatie in de maatschappij
 • Hoe een dementie vriendelijke omgeving te creëren
 • Aandacht voor minder draagkrachtigen

Allemaal thema’s die de moeite waard zijn om in onze mooie leefomgeving te behouden dan wel te verbeteren.
M.a.w. De Senioren Raad zet zich in om naast het goede bestaande wat al wordt verzorgd door de KBO de belangen op korte en langere termijn van alle ouderen in Erp, Keldonk en Boerdonk te dienen.
En zoals al gemeld is het nu tijd om na een korte voorbereiding operationeel van start te gaan.

De onderwerpen die op korte termijn de aandacht vragen zijn.

 1. Voldoende levensloop bestendige woningen bouwen of verbouwen waar ouderen tot op late leeftijd kunnen blijven wonen.
 2. Maatwerk leveren op het gebied van huisvesting in een veilige omgeving. m.a.w. afstemming vinden tussen vraag en aanbod nu maar vooral in de toekomst.
 3. Het organiseren van een verkeersmarkt t.b.v. de ouderen in Erp, Keldonk en Boerdonk.

Naast deze actuele onderwerpen zullen we ook bezig gaan met het bepalen van de toekomstige agenda van de SRM en het verder optuigen van de organisatie achter de SRM.
Na de vakantie periode zullen we concreter worden over de inhoud van de te houden verkeersmarkt. Houd de publiciteit hierover maar in de gaten.
Tegelijkertijd gaan we aan de slag met voldoende levensloop bestendige woningen in de kern van Erp en de bouwtechnische en verzorging eisen die dit soort woningen met zich mee brengen.
In de Erpse krant van vorige week en de KBO nieuwsbrief zijn alle 55 plus inwoners van Erp, Keldonk en Boerdonk uitgenodigd om te komen praten over de toekomstige woon en leef situatie.
Bij deze vragen wij alle betrokkenen om deze avond te bezoeken die wordt gehouden op 11 juli om 18.45 uur in Ter Aa
Om de organisatie van de SRM te versterken bij deze een oproep aan bewoners uit Erp, Keldonk en Boerdonk, die zich graag in willen zetten om de leefomstandigheden van de ouderen te verbeteren, om zich te melden.

Neem dan contact op met Bert van Boxmeer. info@vboxmeer.nl of 06-81487599 voor meer informatie.

Seniorenraad Meierijstad wil doorpakken

By Afdeling Erp

Van oudsher komt KBO al op voor de belangen van ouderen. Maar met het samengaan van dertien kernen in 2016 tot één gemeente ontstond Seniorenraad Meierijstad. Een overkoepelende organisatie. Erpenaar Bert van Boxmeer legt uit wat deze organisatie ook voor de senioren in Erp, Keldonk en Boerdonk wil betekenen.

Vijf jaar geleden opgericht, maar toch zullen veel mensen nog niet van de Seniorenraad Meierijstad hebben gehoord …
“Nee, dat klopt. Toen de gemeente Meierijstad werd geboren, ontstond zowel bij de KBO’s als bij de gemeente de behoefte aan één overkoepelende organisatie die opkomt voor de belangen van ouderen. Je kunt je namelijk voorstellen dat het te omslachtig is om met alle KBO-afdelingen aan tafel te gaan zitten om samen beleid te gaan maken. Vandaaruit ontstond de Seniorenraad Meierijstad.”

Maar: waarom kennen veel mensen de Seniorenraad dan nog niet?
“Dat heeft verschillende oorzaken. Voordat eens alle neuzen dezelfde kant op staan, ben je sowieso al een tijdje verder. Alle KBO’s moesten immers mee in het initiatief. Dan heb je nog veel vragen te beantwoorden, zoals: wat wordt je rol als organisatie, wanneer heb je contact met de gemeente, waarover, enz. Je organisatie moet een identiteit krijgen. Toen dat zo ver was en we klaar waren om door te pakken, brak corona uit … Ik hoef je niet te vertellen wat voor impact dat had.”

En nu zijn jullie de draad weer aan het oppikken?
“Ja, het voelt eigenlijk alsof we nu pas echt van start gaan. Alle voorbereidingen zijn getroffen. We weten wie we zijn. We weten wat we voor senioren willen betekenen. We zijn klaar om door te gaan pakken.”

 

Vervolg SRM pakt door.

By Afdeling Erp

Elk dorp heeft zijn eigen KBO, die zich bekommert om de senioren in de eigen kern. Wat heeft de Seniorenraad Meierijstad daar nog aan toe te voegen?
“De KBO is heel sterk in het organiseren van activiteiten en het mobiliseren van mensen. Het wij-gevoel. Ze weten precies in elke kern wat er leeft onder de senioren en wat zij nodig hebben. De Seniorenraad ‘hangt’ daarboven. Wij zijn minder uitvoerend, maar opereren meer op bestuurlijk en ambtelijk niveau.”

Kun je daar een voorbeeld van noemen?
“Neem de mantelzorgregeling. Deze wordt steeds liberaler: er kan meer dan ooit. De Seniorenraad Meierijstad denkt dan mee hoe de gemeente Meierijstad op lokaal niveau in kan haken op die veranderingen. Op zo’n manier dat het recht doet aan wat hier leeft.”

Ik heb begrepen dat jij het boegbeeld van de Seniorenraad Meierijstad wordt in de oude gemeente Veghel.
“De Seniorenraad had 3 verschillende afdelingen. We hebben er daar 4 van gemaakt: Erp, Keldonk en Boerdonk zijn nu een eigen afdeling. Aan mij inderdaad de taak om voor die twee afdelingen – Veghel en de oude gemeente Erp – de organisatie op poten te zetten.”We doen dit samen met en in goed overleg met de BKO, Wij Nu en de dorps en wijkraden.

Hoe moet die organisatie eruit komen zien?
“Er komen drie commissies: Wonen & Veiligheid, Zorg & Welzijn en Communicatie. Voor elk van die commissies zijn we mensen aan het benaderen. Namens KBO bijvoorbeeld hebben Ine van Vught en Antoon van Lanen al toegezegd. Dat is fijn, want dan blijven de lijntjes tussen KBO en de Seniorenraad dus kort. Maar de vraag om mee te doen staat ook al uit bij de verschillende dorpsraden en wijkraden. Ook daar kunnen we elkaar versterken: elke dorpsraad en wijkraad heeft een eigen ouderen paragraaf in het programma hebben staan. Die vullen wij mee in. In ruil daarvoor sluiten zij aan bij ons overleg. En allemaal met hetzelfde doel: zorgen dat ook de stem van senioren doorklinkt in de ontwikkeling van onze kernen. En dat we de voorzieningen die er zijn kunnen behouden of zelfs versterken.” Kortom optimalisatie van de leefbaarheid in iedere kern voor de Senioren.

Hoe belangrijk is de rol van de Seniorenraad Meierijstad?
“Die wordt steeds belangrijker. Niet alleen voor de senioren zelf trouwens, ook voor hun kinderen. Wij komen immers op voor het welzijn van hun ouders. We zijn op dit moment bijvoorbeeld samen met de gemeente Meierijstad bezig met het uitzetten van woonscans. Je kunt dan via ons iemand inschakelen om een professional te laten kijken naar hoe je je woning aan kunt laten passen zodat je er langer kunt blijven wonen; en wat het dan kost om de aanpassingen uit te voeren. Zo’n scan zelf is dan weer gratis.”

Heb je nog een voorbeeld van wat jullie recent op hebben gepikt?
“Ja, ook weer op het gebied van wonen. De gemeente Meierijstad heeft een woonvisie. Dat is haar kijk op wonen voor de komende acht jaar. Als Seniorenraad leggen wij die visie kritisch onder de loep. Is deze visie ook voor senioren wel het maatplan dat we als gemeente moeten hebben? Sluit het aanbod wel voldoende aan bij de vraag in de verschillende kernen? Zie je: daarom is het zo belangrijk dat mensen ons kennen. Wij willen weten wat er leeft. Via de KBO’s en Dorpsraden, maar ook via de senioren en hun kinderen. Zij moeten weten dat wij er voor hen zijn.”

En als mensen zich geroepen voelen om mee te doen?
“Heel graag! Zoals ik al zei: we zijn nu de organisatie voor Erp, Keldonk en Boerdonk aan het opzetten. Voel je je geroepen om te helpen? Wil je kritisch en constructief meedenken? Wil je mee aan tafel zitten bij de gemeente? Kortom, wil je samen met een groepje mensen de stem van de senioren in Erp, Keldonk en Boerdonk zijn? Leuk. Dat kan op verschillende manieren. In verschillende commissies. Neem dan contact met mij op via info@vboxmeer.nl of 0681487599.”