Category

Nieuws Sint-Oedenrode

Uitslag enquête  armoede  en geldgebrek onder senioren in Meierijstad.                   Augustus 2023

Beste volgers,

In het voorjaar van 2023 heeft de Seniorenraad een enquête uitgezet onder alle belangstellenden die bekend zijn via ons e-mailbestand. Ook is nog via de dorpskrantjes bekendheid gegeven aan de enquête. Ondanks dat zijn slechts een beperkt aantal mensen bereid geweest de enquête in te vullen.
Het maken en analyseren van een enquête is een complexe zaak. Bij het maken zijn niet altijd de  goede vragen gesteld.

Een van de conclusies is dat de benaderde senioren geen doorsnede zijn van doelgroep. Vooral senioren met een lagere sociale status zoals voormalige arbeiders, personen met een migratieachtergrond, laag geletterden en met mindere digitale vaardigheden, zijn onder vertegenwoordigd.
We moeten  concluderen dat de resultaten voornamelijk betrekking hebben op de digitaal vaardige sociale middengroep. Een groep waar je in eerste instantie niet gaat zoeken naar armoede.
Ondanks de conclusie  is het zeer de moeite waard  om de enquête armoede en geldgebrek onder senioren te lezen en te bestuderen. Door op de volgende link te klikken krijgt u toegang tot de uitkomst.   Enquête armoede en geldzorgen Senioren Meierijstad

Drukbezochte verkeersmarkt bij Helden van Kien

Seniorenraad Meierijstad afd. Sint-Oedenrode blij met drukbezochte verkeersmarkt bij Helden van Kien

 Behalve Anja van Wanrooij en Frans van den Berk, leden van de seniorenraad (SRM), kijkt ook algemeen voorzitter Wim van Meijl met grote tevredenheid terug op de verkeersmarkt die afgelopen vrijdag werd gehouden. Er kwamen zo’n 120 belangstellenden naar de Helden van Kien.

De reden voor deze verkeersmarkt, waar nog een aantal SRM-vrijwilligers bij betrokken waren, is om senioren goed te informeren over hun veiligheid in het hedendaagse verkeer. Mensen willen zo lang mogelijk mobiel blijven, maar hoe kan dat zo veilig mogelijk?,,Als maatschappij willen we de ouderen zo lang mogelijk veilig in het verkeer  houden,” zegt Van Wanrooij. ,,Daarvoor is het onder meer nodig dat je bekend bent met de veranderingen in het verkeer en de verkeersregels goed kent. Zo kun je nog lang en met veel plezier door ons mooie Brabantse landschap rijden.”

DE CIJFERS

Het afgelopen jaar overleden er in Nederland 737 mensen in het verkeer (waarvan 140 in Brabant). Hiervan had 65% de leeftijd van vijftig jaar of ouder. Vooral het stijgende cijfer van het aantal verkeersdoden onder 80-plussers is zorgelijk. Waar er in 2021 nog 117 mensen omkwamen, waren dit er in 2022 maar liefst 178. Dit komt vaak door het minder wordende reactievermogen bij ouderen, maar ook door de opkomst van bijvoorbeeld e-bikes, waardoor de gemiddeld snelheid van fietsers verhoogd is.

De verkeersmarkt ging van start met een openingswoordje door voorzitter Van Meijl. Namens de gemeente Meierijstad was wethouder Jan van Burgsteden present, die informatie gaf en tevens zijn fietshelm demonstreerde. Agent Dirk Meijer, geboren en getogen in Sint-Oedenrode, hield een boeiende presentatie waarin hij de 120 toehoorders talrijke praktijkvoorbeelden voorschotelde. De heer Toebak van Veilig Verkeer Nederland sloot het binnenprogramma af met het geven van heldere instructies hoe veilig deel te nemen aan het verkeer. Daarna was er voor iedereen de gelegenheid om op het terras de diverse informatiekramen te bezoeken, onder meer van de SRM, de politie, VVN, rijschoolhouders en een fietsenwinkel. Tevens kon men informatie inwinnen over het verlengen van het rijbewijs als je tot de 75-plussers bent gaan behoren.
En dan waren er ook geïnteresseerden voor informatie over de ‘dode hoek’ van een vrachtwagen, die elders op het terrein stond geparkeerd. Tevens kon men meekijken met het veilig inparkeren van een caravan.

CURSUSSEN
Dankzij subsidiebijdragen van onder meer de gemeente Meierijstad konden belangstellenden zich inschrijven voor gratis cursussen die in juni zullen plaatsvinden. Het betreft een opfriscursus ‘Veilig de weg op met de auto’ en de cursussen ‘Veilig rijden met de scootmobiel’ en ‘Veilig gebruik van de elektrische fiets.’ De animo bleek groot.

Meer informatie over de activiteiten van SRM op www.seniorenraadmeierijstad.nl

Aanpassing nieuwsvoorziening

De Seniorenraad gaat vanaf januari 2023 de informatie naar haar achterban aanpassen.
De bekende nieuwsbrief die u om de twee maanden in uw mailbox kreeg, gaat
verdwijnen. Veel mensen geven aan dat er algemene informatie in staat die niet gaat
over hun regio/dorp.
Er is daarom gekozen voor een tweeledige toepassing:
1) Iedere maand kunt u nieuws lezen in uw regionale krant, zoals bijvoorbeeld, de “Mooi
Schijndel, Mooi Rooi Krant, Stadskrant Veghel en de Erpse Krant. Hierin worden
regelmatig artikelen geplaatst.
2) Rechtstreekse publicatie van alle activiteiten van de vier afdelingen op de
website: www.seniorenraadmeierijstad.nl Hieronder ziet u een screenshot van de
aangepaste homepagina van deze website. U kunt op uw afdeling klikken om direct op
de hoogte te zijn van het meest actuele nieuws wat voor u van belang is.
Wij hopen u op deze manier op de hoogte te houden van onze activiteiten. Voor
opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar info@seniorenraadmeierijstad.n

Een onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO)

Gemeente Meierijstad vindt het belangrijk dat iedere inwoner weet wat een onafhankelijke cliëntondersteuner voor de inwoner kan betekenen.
Wij vinden het belangrijk dat inwoners zich gesteund voelen als zij een beroep doen op zorg of ondersteuning.
Deze ondersteuning kan worden geboden door de onafhankelijke clientondersteuners (OCO).
Een OCO geeft informatie, advies en ondersteuning bij vragen over zorg, geldzaken, wonen, werk of iets wat er speelt in het gezin.
De hulp is gratis, deskundig en onafhankelijk.
Om inwoners te informeren over OCO is een flyer ontwikkeld met algemene informatie (zie bijlage).
Om zo veel mogelijk inwoners te attenderen op deze flyer willen wij u vragen deze mail binnen uw netwerk te verspreiden.

 Bestellen flyers
Wilt u fysieke flyers op uw locatie neerleggen? Dat kan!
Stuur een mail met vermelding van naam, adres en woonplaats en het gewenste aantal flyers naar: aheesakkers@meierijstad.nl.
U ontvangt de flyers dan per post. Zie inhoud flyer 2023-01 onafhankelijke clientondersteuning

Kunt u in uw dagelijks leven niet meer alles zelf?

(De informatie in dit artikel komt van de website van de gemeente Meierijstad.)
Hulp en ondersteuning (Wmo)
Kunt u in uw dagelijks leven niet meer alles zelf? Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking, een verslaving of moeilijkheden thuis? Soms lukt het niet om dit op te lossen met hulp van uw omgeving. Dan kunt u mogelijk hulp krijgen van de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Welk hulp kunt u krijgen?

  • hulp in het huishouden
  • vervoer: denk aan een rolstoel, collectief vervoer, een scootmobiel of een aanpassing aan uw auto
  • aanpassingen in uw woning
  • begeleiding / dagbesteding
  • opvang
  • beschermd wonen
  • een geldbedrag om zelf de hulp te kunnen betalen die u nodig heeft

Vraag een gesprek aan
Vraag een gesprek aan met een Wmo consulent. We kijken dan samen of u hulp kunt krijgen.
Klink op de volgende link en u kunt op die pagina digitaal een gesprek aanvragen
https://www.meierijstad.nl/Alle_onderwerpen/Zorg_en_hulp/Hulp_en_ondersteuning
U krijgt binnen 6 weken na het gesprek ene verslag met mogelijke oplossingen. U krijgt dan ook te horen hoe het verder gaat.

Eigen bijdrage
In de meeste gevallen vraagt de gemeente een bijdrage in de kosten vragen. Dit is nog maximaal € 19,- per maand (2022).

Zie ook:
Informatie of advies nodig?

20.09.2022 Verslag overleg Seniorenraad Meierijstad, afdeling Sint-Oedenrode                   

Aanwezig: Wiel Sporken – Wil van Gerwen – André van de Warenburg – Henri van Gelder (half uurtje later  –  Wim van Meijl
Afwezig: Frans van den Berk – Roy Haver
Vooroverleg: Wiel Sporken – Wim van Meijl – Toon van der Wijst – Peter Verbraak.
Dit vooroverleg was gewenst om de samenwerking / afstemming met Senior-Rooi en Zorg Corporatie Sint-Oedenrode  (ZCR)  duidelijker in beeld te krijgen.
Toon, als afgevaardigde van ZCR, en Peter , als voorzitter van Senior-Rooi, benadrukken dat zijn geen zitting nemen in de Seniorenraad, afdeling Sint-Oedenrode, maar dat beide organisaties wel willen samenwerken in projecten t.b.v. senioren.
Dit betekent tevens dat Wiel Sporken en Wim van Meijl de “kartrekkers ”zijn van de afdeling Sint-Oedenrode en dat zij overleg over beleidszaken en projecten in Sint-Oedenrode initiëren / coördineren.

1, Overleg met KBO-afdelingen  van de kerkdorpen, dorps- en wijkraden, welzijnsorganisatie.
Als vervolg op het eerder overleg met bovengenoemde partijen, zal in het najaar een nieuw overleg gepland worden. Centraal thema zal dan zijn “leefbaarheid” in de kleine kernen, waarbij de woningbouw hét thema zal zijn. De  gemeente zal bij deze bijeenkomst uitgenodigd  woren om informatie te geven over de plannen in de verschillende kernen,
Verkeersmarkt 2023In het voorjaar 2023 staat een verkeersmarkt op het programma voor Sint-Oedenrode. Hiervoor zal een werkgroep aan de slag gaan. De voorlopige samenstelling van deze werkgroep is: Frans van den Berk – Wil van Gerwen – André van de Warenburg – Roy van Haver.
In Schijndel, op 21 november, en in Erp op 25 november, wordt een verkeersmarkt georganiseerd. De werkgroep leden ontvangen nog nadere informatie over plaats en tijdstip.
Volksuniversiteit
Zoals het er nu naar uitziet, zal in 2023 een volksuniversiteit actief zijn in Meierijstad. Nog niet duidelijk is welke rol de Seniorneraad hierbij gaat spelen. Op het moment dat dit duidelijk is, zal er mogelijk ondersteuning gevraagd word
Varia.André van de Warenburg geeft nadere info over de voedselbank
Na de vergadering is Wim van Meijl een gesprek ingegaan met Henri van Gelder. In dit gesprek heeft Wim aan Henri medegedeeld dat de communicatie van de afdeling Sint-Oedenrode op een andere manier wordt ingevuld, waaraan Henri niet meer zal participeren. Wim heeft Henri bedankt voor zijn bijdragen
Volgende afspraken:
Wiel en Wim regelen het overleg met de KBO’s en dorps- en wijkraden, welzijnsorganisatie
De werkgroep die de verkeersmarkt voorbereidt, ontvangt nog nadere info.

WvM.

 

Verhoging  Energietoeslag in gemeente Meierijstad.

De gemeente Meierijstad komt met een verhoging van de energietoeslag. Inwoners van de gemeente die een laag inkomen hebben en al een toeslag van 800 euro hebben gekregen, krijgen deze maand extra 500 euro uitbetaald. Inwoners zonder toeslag kunnen aanspraak maken op te totale toeslag van 1300 euro. Een aanvraag voor de toeslag kan tot 1 november worden ingediend. https://www.meierijstad.nl/Nieuws/2022/September/Eenmalige_energietoeslag_verhoogd

Verslag gesprek 21-02 2022 met KBO, Dorps- Wijkraden en Welzijn De Meierij in Sint-Oedenrode.

Wim van Meijl heet iedereen welkom en geeft aan te betreuren dat een aantal dorps- en wijkraden en wijkverenigingen niet aanwezig zijn.
Hij geeft vervolgens een korte toelichting op het concept beleidsplan.
Frans van den Heuvel benadrukt nogmaals het belang van het bouwen van woningen in de kleine kernen.
Jos Wijn heeft een aantal vragen c.q. opmerkingen, te weten: Voor het hele verslag klik hier: Gesprek Sint-Oedenrode 21-02-22 (1)

Overlegpartner bij Multifunctionele accommodatie in de wijk Kienehoef.

De Seniorenraad is actief betrokken bij de voorbereiding van een “multifunctionele accommodatie” in de wijk Kienehoef met circa 4000 inwoners.  In deze wijk worden twee scholen en een sporthal  afgebroken en er komt één school met een sportaccommodatie  voor terug. Tevens wordt bij de voorbereiding van deze bouwplannen meegenomen dat er in wijk Kienehoef behoefte is aan een wijkaccommodatie c.q. ontmoetingsruimte. Voor dit laatste punt zal de seniorenraad zich sterk maken.