Category

Nieuws Erp

Uitslag enquête  armoede  en geldgebrek onder senioren in Meierijstad.                   Augustus 2023

Beste volgers,

In het voorjaar van 2023 heeft de Seniorenraad een enquête uitgezet onder alle belangstellenden die bekend zijn via ons e-mailbestand. Ook is nog via de dorpskrantjes bekendheid gegeven aan de enquête. Ondanks dat zijn slechts een beperkt aantal mensen bereid geweest de enquête in te vullen.
Het maken en analyseren van een enquête is een complexe zaak. Bij het maken zijn niet altijd de  goede vragen gesteld.

Een van de conclusies is dat de benaderde senioren geen doorsnede zijn van doelgroep. Vooral senioren met een lagere sociale status zoals voormalige arbeiders, personen met een migratieachtergrond, laag geletterden en met mindere digitale vaardigheden, zijn onder vertegenwoordigd.
We moeten  concluderen dat de resultaten voornamelijk betrekking hebben op de digitaal vaardige sociale middengroep. Een groep waar je in eerste instantie niet gaat zoeken naar armoede.
Ondanks de conclusie  is het zeer de moeite waard  om de enquête armoede en geldgebrek onder senioren te lezen en te bestuderen. Door op de volgende link te klikken krijgt u toegang tot de uitkomst.   Enquête armoede en geldzorgen Senioren Meierijstad

Verslag gesprek Gemeente Meierijstad, SRM en Dorpsraad.

Aanwezig: Kevin van Oort (woningbouw regisseur gemeente Meierijstad) Wim van Geelkerken ( Dorpsraad Erp en lid SRM) en Bert van Boxmeer( Lid SRM kerngroep Erp)
Doel: Inzicht krijgen in vraag en aanbod van duurzame woningen voor senioren in Erp, Keldonk en Boerdonk.

Inzicht in:

 • Aantallen die nodig zijn en die kunnen worden gerealiseerd
 • Toekomstige locaties waar deze woningen kunnen worden gebouwd
 • Koopwoningen: van betaalbaar tot duur
 • Huurwoningen van sociale huur naar markt conforme huur
 • Grootte (diversiteit) van deze woningen
 • Het tijdspad vanaf 2023 tot 2030

De huidige woonvisie van de gemeente Meierijstad wordt in 2023 herijkt en geüpdatet
Deze geactualiseerde woonvisie moet passen in landelijke af te sluiten woondeals.
Maar vooral in de regionale woondeal voor N-O Brabant.
Deze regionale woondeal is gereed in februari 2023

In het bestaande gemeentelijk beleid staat o.a. 25% sociale woningbouw, twee derde betaalbaar.
Ook worden de sleutel projecten benoemd die voor 2026 gerealiseerd worden.
Een onderdeel zal ook zijn:

 • wonen voor ouderen
 • Wonen met zorg

De nieuwe actuele en afgeleide woonvisie zal eind dit jaar of begin 2024 gepresenteerd worden aan de raad. Met daarin alle kwalitatieve verdelingen
Bij het tot stand komen van de nieuwe woonvisie speelt Area als woon coöperatie een grote rol.
Een gebiedsesse over Erp tussen Area en de gemeente is gepland op 31 januari 2023.
Ook zal ,op het juiste moment, de mening van de SRM/dorpsraad worden meegenomen bij het op te stellen woonbeleid.Wellicht is het zinvol om ook de resultaten van de in de toekomst te houden woonscan’s worden meegenomen in de opstelling van het woonbeleid.

De WWZ gesprekken zullen worden voortgezet in kleiner of groter verband om de toepassing van de huidige woonvisie op Erp Keldonk en Boerdonk te volgen. M.n. anticiperen op bestaande strategische posities en een goede afstemmen over de bewoning/invulling van de huidige woningen voor ouderen.

De Dorpsraad en SRM zijn van plan om medio dit jaar een woonmarkt te organiseren om de senioren van Erp Keldonk en Boerdonk te informeren over:

 • Het toekomstige woon beleid van de gemeente meierijstad
 • Informatie Area t.a.v. van het door hen gevoerde beleid
 • Mogelijke plannen van project ontwikkelaars in Erp Keldonk en Boerdonk.
 • Toepassing Mantelzorg situaties
 • Te houden woonscans. Om de validiteit van de huidige woningen voor ouderen te toetsen
 • Andere aanverwante onderwerpen.

Kevin van Oort geeft aan hier de rol van de gemeente graag te vertegenwoordigen.
Afgesproken is dat Kevin in het proces van de woonvisie met zijn collega(Eva) bespreekt op welke wijze SRM/Dorpsraad een rol krijgen. Daarnaast bekijkt Kevin na afloop van de gebiedssessie met Area of er een gezamenlijke afspraak met Area kan worden gepland.

Erp, 10 januari 2023

Bert van Boxmeer

Aanpassing nieuwsvoorziening

De Seniorenraad gaat vanaf januari 2023 de informatie naar haar achterban aanpassen.
De bekende nieuwsbrief die u om de twee maanden in uw mailbox kreeg, gaat
verdwijnen. Veel mensen geven aan dat er algemene informatie in staat die niet gaat
over hun regio/dorp.
Er is daarom gekozen voor een tweeledige toepassing:
1) Iedere maand kunt u nieuws lezen in uw regionale krant, zoals bijvoorbeeld, de “Mooi
Schijndel, Mooi Rooi Krant, Stadskrant Veghel en de Erpse Krant. Hierin worden
regelmatig artikelen geplaatst.
2) Rechtstreekse publicatie van alle activiteiten van de vier afdelingen op de
website: www.seniorenraadmeierijstad.nl Hieronder ziet u een screenshot van de
aangepaste homepagina van deze website. U kunt op uw afdeling klikken om direct op
de hoogte te zijn van het meest actuele nieuws wat voor u van belang is.
Wij hopen u op deze manier op de hoogte te houden van onze activiteiten. Voor
opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar info@seniorenraadmeierijstad.n

Een onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO)

Gemeente Meierijstad vindt het belangrijk dat iedere inwoner weet wat een onafhankelijke cliëntondersteuner voor de inwoner kan betekenen.
Wij vinden het belangrijk dat inwoners zich gesteund voelen als zij een beroep doen op zorg of ondersteuning.
Deze ondersteuning kan worden geboden door de onafhankelijke clientondersteuners (OCO).
Een OCO geeft informatie, advies en ondersteuning bij vragen over zorg, geldzaken, wonen, werk of iets wat er speelt in het gezin.
De hulp is gratis, deskundig en onafhankelijk.
Om inwoners te informeren over OCO is een flyer ontwikkeld met algemene informatie (zie bijlage).
Om zo veel mogelijk inwoners te attenderen op deze flyer willen wij u vragen deze mail binnen uw netwerk te verspreiden.

 Bestellen flyers
Wilt u fysieke flyers op uw locatie neerleggen? Dat kan!
Stuur een mail met vermelding van naam, adres en woonplaats en het gewenste aantal flyers naar: aheesakkers@meierijstad.nl.
U ontvangt de flyers dan per post. Zie inhoud flyer 2023-01 onafhankelijke clientondersteuning

Verslag Verkeersmarkt: 25 november 2022

Doel groep: Alle inwoners van Erp, Boerdonk, Keldonk, Eerde en Zijtaart boven de 50 jaar
Duur: Van 14.00 uur tot 17.00 uur
Organisatie: Paul Chatrou, Jan van Dijk, Antoon van Lanen, Annet Delisse en Bert van Boxmeer
Vrijwilligers naast de organisatie: maximaal 2 personen
Dagvoorzitter en presentator: Jan van Dijk
Opkomst informatiemiddag:  +/- 140

Bron opgave deelnemers:

 • a.h. bladen
 • D.
 • Flyer ingestoken in Bij Ons. 600 voor Erp, 150 Eerde en 150 Zijtaart
 • Mondelinge aandacht

 Deelnemers cursus:
Voor auto: 34
Fiets: 22
Scootmobiel: 7

 Contact personen:

 • VVN:
 • Politie;
 • CBR:

 Cursus
Iedereen kan aan één cursus deelnemen. De verdeling is door mij gemaakt. Helaas niet tot ieders tevredenheid.
Mensen met 2 cursussen komen op de wachtlijst:

 • Auto: 13 personen
 • Fiets: 10

Verbeterpunten:

 • strakke dagplanning
 • CBR: Is niet geweest. Overgenomen door de politie
 • Afstemming WMO over info aan gebruikers van een sloot mobiel
 • Data te geven cursussen?

Verslag bijeenkomst Kerngroep Erp SRM 19 december 2022;

Aanwezig: Annet, Suzanne, Ine, Wim, Jan, Paul en Bert
Afwezig: Pieter

Verkeersmarkt:
Samen met de commissie de verkeersmarkt geëvalueerd. Zie apart verslag
Tijdens de verkeersmarkt hebben zich 2 personen aangemeld om plaats te nemen in een van de 2 commissies van de kerngroep.
Begin 2023 volgt er een gesprek met beide heren.
Ook heeft zich Francien van Berkel aangemeld om plaats te nemen in de commissie Zorg en Welzijn. Bert heeft met haar gesproken om Francien te informeren over wat dat inhoud.
Intussen heeft Francien zich definitief aangemeld als commissie lid Zorg en Welzijn.
De laatste 2 verslagen van de kerngroep worden samen met het beleidsplan van de SRM aan haar opgestuurd. Francien zal op 6 februari ook aanwezig zijn bij ons overleg.

Mededeleingen:
Kerngroep Veghel:
status van de kerngroep Veghel weergegeven.

 • Inmiddels zijn er 7 personen die verder willen met de SRM in Veghel. Daarnaast hebben er nog 3 personen zich aangemeld om de contact persoon te zijn tussen hun achterban en de SRM
 • Op 16 januari is de kick off in Veghel.
 • We starten daar met 2 uit te werken onderwerpen. De verkeersmarkt en de woonscan’s

De themadag Armoede bij ouderen is uitgesteld vanwege ziekte van de ombudsman. Wordt vervolgd.

Op de agenda van het overleg met de wethouder staan de volgende onderwerpen:

 1. Doornemen van de gemeentelijke visie van het woonbeleid. En tevens de uitvoering hiervan.
 2. Hoe verder te gaan met de conclusies van de Rekenkamer n.a.v. hun onderzoek naar eenzaamheid in de gemeente Meierijstad. Welke rol zou hier voor de SRM weggelegd zijn?
 3. Nadere toelichting vanuit de overheid over de monitoring van de leefbaarheid in de kleine kernen. Ook hier speelt welke rol is hier weggelegd voor de SRM

Overleg met de stichting dementie vriendelijke kernen:
Er is een gesprek geweest met de stichting en Pieter. Vanwege de afwezigheid van Pieter wordt dit onderwerp verschoven naar de volgende bijeenkomst op 6 februari.

Plan van aanpak in 2023 van de commissie Wonen en veiligheid:
Wim en Bert stellen een praatstuk op om te komen tot een plan van aanpak om een woonmarkt op te zetten. Mogelijke onderwerpen op deze woonmarkt zouden kunnen zijn:

 • Uitleg over de huidige bestaande regeling mantelzorg in Meierijstad
 • Toepassen van gratis woonscan’s
 • Financiering aanpassing woning
 • Wat zijn de mogelijkheden om duurzaam te gaan of blijven wonen als senior.
 • Uitleg van de woonvisie van de gemeente Meierijstad voor senioren

We doen er verstandig aan om bij deze bijeenkomst ook de kinderen van de senioren te betrekken.

Op 10 januari vind er een gesprek plaats in Erp met Kevin van Oort. Kevin is beleid medewerker bij de gemeente. Het onderwerp zal dan zijn vraag en aanbod van woningen voor senioren en de visie hierover de leeft bij de overheid.

Het is verstandig om goed en direct aangesloten te blijven bij de uitvoering van de woonscan’s in Veghel. Dit omdat ook wij van dit instrument gebruik gaan maken.

Plan van aanpak commissie Zorg en Welzijn:

 1. Iedereen neemt het rapport Quick scan vitaal wonen voor senioren door t.a.v. Erp, Keldonk en Boerdonk. Tevens benoemd iedereen 5 aandachtspunten die we op gaan pakken. Na inventarisatie van de 5 aandachtspunten maken we een keuze waarmee we aan de slag gaan.
 2. De commissie staat te popelen om aan de slag te gaan met de aanbevelingen van de rekenkamer n.a.v. het onderzoek naar eenzaamheid in onze gemeente.

Niets meer aan de orde zijnde sluit Bert de vergadering.
De volgende vergadering is op 6 februari om 19.30 uur in het oude Raadhuis.

Verslag bijeenkomst Kerngroep Erp SRM 14 November 2022:

Klik op de titel van dit verslag om het makkelijk te kunnen lezen.

Aanwezig:
Suzanne, Annet, Antoon, Pieter, Wim, Paul , Jan en Bert
Afwezig met kennisgeving: Ine

 1. Mededelingen:
 • de organisatie van de verkeersmarkt verloopt goed en vordert gestaag.
 • Bert doet verslag van de actuele gang van zaken t.a.v. het opzetten van de SRM in Veghel.
 • De gemeente is met behulp van Schijndel begonnen aan het introduceren van een woonscan in Veghel. De eerste info bijeenkomst heeft op 5 November plaats gevonden. Omdat wij ook interesse hebben om met een woonscan te gaan werken in Erp in 2023 volgen we deze ontwikkeling op de voet.
 • Het houden van woonscan’s past in het beleid van de gemeente Meierijstad die ouderen zo lang mogelijk wil laten blijven wonen in hun huidige woning.
 • Op 8 december is er een thema middag over ouderen in armoede. Wellicht nuttig om te bezoeken.
 • Er loopt een leefbaarheid monitoring vanuit de gemeente. De SRM wacht op een aanpak samen met de gemeente t.a.v. de uitkomsten.
 • De overheid heeft een woonvisie opgesteld. Het is aan ons om deze te volgen en meehelpen te implementeren. Zie bijlage
 • a.v. het onderzoek over eenzaamheid in onze gemeente is er een coalitie opgezet om dit te vervolgen en aan te pakken waar de prioriteiten liggen. De SRM zoekt nog hun rol in deze.
 1. Verslag vorige bijeenkomst. Behandeld.
 2. Organisatie SRM kerngroep Erp.
 • Er zijn nu 8 personen die de kerngroep vormen van SRM Erp. Het zou goed zijn wanneer we (m.n. vanuit Boerdonk en Keldonk) nog 4 leden zouden kunnen toevoegen. Iedereen kijkt in zijn eigen netwerk naar mogelijke kandidaten om te benaderen.
 • Op grond van eigen voorkeur en affiniteit hebben we d volgende verdeling gemaakt. Bezetting van de commissie Wonen en veiligheid: Wim, Jan, Antoon, Pieter en Bert. De commissie welzijn en zorg: Pieter, Annet, Ine, Suzanne, Paul en Bert.
 • De communicatie rondom SRM Erp ligt voorlopig in handen van Bert.
 1. Communicatie schema 2023.
 • We geven de voorkeur aan 14 dagen eerder vergaderen als de planning van het D.B.
 • Voorkeursdag: Maandag 19.30 uur
 • De planning ziet er dan als volgt uit voor 2023: 6 februari, 20 maart, 1 mei, 12 juni, 24 juli, 28 augustus, 16 oktober en 18 december. Noteer het alvast in de agenda’s.
 1. Plan van aanpak in 2023.

Commissie wonen en Veiligheid:

 • Vervolge geven op de bijeenkomsten in Erp, Keldonk en Boerdonk t.a.v. levensloop bestendige woningen. Zie voorbeeld in Veghel.
 • Interpreteren en volgen van de uitvoering van de woonvisie van de gemeente.
 • Toepassen woonscan’s in Erp, Keldonk en Boerdonk.
 • Wellicht het organiseren van een woonmarkt

Commissie welzijn en zorg:

 • Toepassen van de Quick scan vitaal wonen voor onze kernen. Zie bijlage
 • Keuze maken uit actuele thema’s als aanpak eenzaamheid, Monitoring leefbaarheid per kern. Zie bijlage

Volgende vergadering 19 december om 19.30 uur na bijeenkomst verkeersmarkt.

Kunt u in uw dagelijks leven niet meer alles zelf?

(De informatie in dit artikel komt van de website van de gemeente Meierijstad.)
Hulp en ondersteuning (Wmo)
Kunt u in uw dagelijks leven niet meer alles zelf? Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking, een verslaving of moeilijkheden thuis? Soms lukt het niet om dit op te lossen met hulp van uw omgeving. Dan kunt u mogelijk hulp krijgen van de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Welk hulp kunt u krijgen?

 • hulp in het huishouden
 • vervoer: denk aan een rolstoel, collectief vervoer, een scootmobiel of een aanpassing aan uw auto
 • aanpassingen in uw woning
 • begeleiding / dagbesteding
 • opvang
 • beschermd wonen
 • een geldbedrag om zelf de hulp te kunnen betalen die u nodig heeft

Vraag een gesprek aan
Vraag een gesprek aan met een Wmo consulent. We kijken dan samen of u hulp kunt krijgen.
Klink op de volgende link en u kunt op die pagina digitaal een gesprek aanvragen
https://www.meierijstad.nl/Alle_onderwerpen/Zorg_en_hulp/Hulp_en_ondersteuning
U krijgt binnen 6 weken na het gesprek ene verslag met mogelijke oplossingen. U krijgt dan ook te horen hoe het verder gaat.

Eigen bijdrage
In de meeste gevallen vraagt de gemeente een bijdrage in de kosten vragen. Dit is nog maximaal € 19,- per maand (2022).

Zie ook:
Informatie of advies nodig?

Dagindeling verkeersmarkt in Erp 25 november


Inloop
:  vanaf   13.30
Start: 14.00 o.l.v. Jan van Dijk
Opening: 14.00 door Bert van Boxmeer
Woord van de wethouder: 14.05 door Jan van Burgsteden
Toelichting en uitleg cursussen: 14.15
Politie incl. CBR : door Wim van Ziel
Korte pauze: 14.45
Veilig verkeer Nederland:   14.55 door Ad Toebak
Pauze
Open huis, persoonlijke toelichting en mogelijkheid tot inschrijven voor gratis cursussen.
Plaats: In de grote zaal met stands van:

 • Veilig verkeer Nederland
 • Politie/CBR
 • E-Bike door Ad van Empel
 • Senioren Raad Meierijstad

Sluiting : 17.00 uur