De weg naar een
Stichting Seniorenraad Meierijstad

In de zorg voor ouderen is veel aan het veranderen onder de noemer van “transitie in de zorg”. Dit betekent, dat de overheid steeds meer taken delegeert naar de gemeente en steeds meer een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid van de burgers, onder de noemer “Participatiemaatschappij”. De veranderingen in de zorg zijn zichtbaar door het beleid van de overheid om de senioren zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen in hun eigen woning, de sluiting van de verzorgingshuizen en de strengere indicatie voor opname in een verpleeghuis.

Het afstoten van taken gaat daarnaast gepaard met bezuinigingen op de (thuis)zorg waardoor de burger minder snel dan voorheen in aanmerking komt voor hulp of een voorziening. Voeg bij dit alles de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de steeds verdergaande digitalisering (met nog steeds een groot percentage “digibeten”) – communicatiemogelijkheden – grotere groep vitale ouderen, dubbele vergrijzing – “ontgroening”(steeds minder jonge mensen die zorgen voor ouderen) – toenemende zorgvragen, omdat mensen steeds ouder worden en daardoor ook toenemende druk op mantelzorgers – groeiende groep dementerenden – uitstervende kleine dorpskernen – minder koopkracht van ouderen, dan is het duidelijk dat ouderen de komende tijd de nodige aandacht zullen vragen.

De bovengenoemde ontwikkelingen houden in, dat een steeds grotere verantwoordelijkheid bij het gemeentebestuur komt te liggen om minimaal de basisvoorzieningen in stand te houden en hierdoor wijken en dorpskernen leefbaar te houden. Hierbij komt, dat de ouderen thans mondiger zijn dan in het verleden en derhalve goed kunnen aangeven waar hun behoeften liggen op het terrein van wonen – welzijn – zorg en ook graag zo lang mogelijk de regie over hun eigen welzijn in handen willen houden.

Dit alles impliceert, dat van de overheid verwacht mag worden dat er adequate maatregelen genomen worden om deze ontwikkeling in goede banen te leiden en dat er tools aangereikt worden om doelstellingen/ verplichtingen te realiseren.

Een andere en niet minder belangrijke reden is het feit dat van overheidswege het proces in gang is gezet om de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel samen te voegen tot een nieuwe gemeente, Meierijstad.

In verband hiermede hebben de ouderenbonden van de drie gemeenten en de Stichting Seniorenraad Schijndel in overleg met Stichting Welzijn de Meierij (werkzaam in Schijndel en Sint-Oedenrode) besloten om de krachten te bundelen en de politieke partijen van onze nieuwe gemeente Meierijstad te informeren over de veranderingen in de zorg. Dit met de intentie dat de beschreven aandachtspunten met betrekking tot het ouderenbeleid in de respectievelijke verkiezingsprogramma ’s herkend worden.

Het is van groot belang dat het gemeentelijk ouderenbeleid wordt ingericht vanuit een beleidskader rekening houdend met bovenstaande ontwikkelingen en met de aandachtspunten die in de notitie Ouderenbeleid van februari 2016 zijn benoemd.

In aansluiting op de op 14 maart 2016 gehouden bijeenkomst met de politieke partijen hebben op 23 mei 2016 hebben de Kringen KBO Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel en de Seniorenraad Schijndel de werkgroep “Seniorenbeleid Meierijstad” verzocht hen een voorstel te doen tot inrichting van een “Seniorenraad Meierijstad”.

Het verzoek werd mede ingegeven door het feit dat in Sint-Oedenrode en Veghel geen Seniorenraad werkzaam was en er een grote behoefte ontstond om met één overkoepelend orgaan de belangen van alle senioren in de nieuwe gemeente Meierijstad te behartigen.

Gelet op het feit dat het functioneren van de Seniorenraad Schijndel en de wijze waarop deze raad is samengesteld, alom wordt gewaardeerd en gezien wordt als een zeer werkbare structuur, komt de werkgroep “Inrichting Stichting Seniorenraad Meierijstad” logischerwijs met een voorstel dat is gebaseerd op de uitgangspunten, de organisatie en de werkwijze van de Stichting Seniorenraad Schijndel.

Ons uitgangspunt is: wat goed is, moet je behouden; je hoeft immers zelf het wiel niet uit te vinden!

Het door de werkgroep uitgebrachte advies aan de KBO Kring Meierijstad werd unaniem overgenomen en heeft geresulteerd in de oprichtingsvergadering op 24 januari 2017 waar de statuten van de Stichting Seniorenraad Meierijstad notarieel werden vastgesteld.

Statuten:

Belangstelling voor onze statuten? Klik dan de volgende link aan.  Statuten Seniorenraad Meierijstad