All Posts By

Henk van Esch

Nieuwsbrief januari 2019

In deze nieuwsbrief worden de volgende onderwerpen besproken:

 1. Excursie naar het Pieter Brueghelhuis in Veghel. Lees wat voor mogelijkheden er hier voor u liggen.
 2. Verslag van de nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari jl. van de Seniorenraad.
 3. Meepraten bij de invulling van het Sociaal Domein in onze gemeente door de Seniorenraad. Wat moet u zich daarbij voorstellen?
 4. Oproep aan alle senioren zich aan te melden op onze website. Hier kunt u lezen waarom uw stem telt.

Voor de hele nieuwsbrief klik op de volgende link:
Nieuwsbrief januari 2019

Invulling “Sociaal Domein” – “Iedereen hoort erbij”!

Op donderdag 17 januari 2019 heeft de Seniorenraad Meierijstad deelgenomen aan de discussie over de invulling van het “sociaal domein”.

De gemeente had organisaties die werken op het gebied van “het sociaal domein” (dit behelst het terrein van wonen – welzijn – zorg – dienstverlening- werk – inkomen) uitgenodigd om mee te praten over hoe het sociaal domein het beste ingevuld kan worden.
Als je “sociaal domein ”vertaalt dan houdt dit in: een samenleving waarin iedereen erbij hoort – iedereen moet zich thuis kunnen voelen in de samenleving. Men praat dan ook wel eens over “een inclusieve samenleving”.

Circa 100 deelnemers namen deel aan deze ochtend bijeenkomst waar enkele punten benadrukt werden:

 • Zorg voor bekendheid “waar kan men terecht met een hulpvraag”, organiseer de hulp zo dicht en herkenbaar mogelijk bij de mensen in de buurt.
 • Zorg voor goede samenwerking van de zorg verlenende instanties, voorkom dat organisaties langs elkaar heen werken.
 • Sociale wijkteams vervullen een belangrijke rol in het signaleren van problemen.
 • Het overheidsbeleid gaat er van uit dat mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. In de praktijk wordt ervaren dat hierdoor onwenselijke situaties ontstaan: eenzaamheid – verwaarlozing. Belangrijk is dat dergelijke situaties centraal gemeld kunnen worden.

De Seniorenraad zal het vervolg op deze discussieochtend volgen en als hieraan een vervolg gegeven wordt, zal dit op onze site vermeld worden.

Commissie Wonen & Veiligheid

Project “Wonen met Gemak (Woonscan)”.

Op verzoek van het Algemeen Bestuur van de Seniorenraad is in 2015 en 2016 door een aantal leden van de Commissie Wonen & Veiligheid deelgenomen aan de cursus “Langer Thuis” die werd gegeven door de Provincie Noord-Brabant en de Brabantse K.B.O.’s. Tijdens deze cursus werden de deelnemers opgeleid om gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties in woningen te kunnen beoordelen en eigenaren van een goed advies te kunnen voorzien. Daarnaast werden de cursisten getraind om eigenaren of huurders van woningen te overtuigen op welke wijze de woningen geschikt gemaakt konden worden tot levensloopbestendig

Dit onderwerp werd door de Commissie zo interessant gevonden dat besloten werd een projectgroep op te starten die de senioren van Schijndel hierin kan adviseren.
Klik voor de volledige tekst op de volgende link: Project “Wonen met Gemak (Woonscan)”.

Werkgeroep Seniorenwijzer Kern Veghel

Na een eerste bijeenkomst op 26 september hebben vrijwilligers uit iedere kern vanuit de oude gemeente Veghel een vervolg gegeven aan het proberen uit te brengen van een Seniorenwijzer voor onze doelgroep: “Senioren”. Meerdere personen die zich bv middels een werkgroep “ZORG” en/of “Welzijn” in de kernen hebben aangemeld kijken momenteel of er een digitale versie moet komen met daarnaast een papierenversie. We realiseren ons heel goed dat op termijn er mogelijk geen papierenversie meer noodzakelijk is. Een oriënterende rondgang bracht op dat we op dit moment nog wel degelijk hiervoor moeten kiezen. De Seniorenwijzer die in Schijndel wordt uitgegeven wordt als leidraad gebruikt evenals de Ouderwijzer zoals die voor het laatst in 2013 is uitgegeven door Ons Welzijn. Een drietal personen gaat de inhoud vergelijken en het goede willen we behouden, maar we willen ook zeker duplicering van zaken voorkomen.
Wij komen in december weer bij elkaar en hopen begin 2019 met resultaat naar buiten te kunnen komen.
Mochten mensen na lezing van dit stukje interesse en/of vragen hebben kunnen ze contact opnemen met
Cor van der Aa 06-33779114

Commissie Wonen & Veiligheid

Project “Sleutelkluisjes”

Een sleutelkluisje biedt de mogelijkheid om aan de buitenkant van een woning een huissleutel te bewaren. Het kluisje wordt veelal aan de buitenmuur naast de voordeur gehangen waar het een bergplaats biedt voor de sleutel waarmee degene die daarvoor toestemming heeft (de medische zorg, de huishoudelijke hulp en in noodsituaties de buren), de woning kan betreden.

Bij gepleegde inbraken eind 2015 in de voormalige gemeente Schijndel is gebruik gemaakt van de sleutel die de inbrekers hadden gestolen uit de opengebroken niet gecertificeerde sleutelkluisjes.

Voor de Commissie Wonen & Veiligheid was dat aanleiding om een projectgroep in te stellen die inmiddels op basis van onderzoeken een rapport heeft gepresenteerd waarin een deugdelijke oplossing is aanbevolen. De projectgroep bestaat behalve uit eigen leden ook uit een vertegenwoordiging van de zorginstellingen Laverhof en Vivent.

Lees  verder via deze link  Project sleutelkluisjes

Commissie Wonen & Veiligheid

Actuele Projecten:

De Commissie Wonen & Veiligheid heeft zich in de afgelopen jaren beziggehouden met de hieronder genoemde projecten. Een aantal daarvan kunnen als “gereed” worden beschouwd, andere projecten zijn nog volop in behandeling en of zijn net opgestart. Sommige projecten kennen geen einddatum en blijven continu in behandeling.

 • Project “Sleutelkluisjes”;
 • Project “Wonen met Gemak (Woonscan)”;
 • Project “Woonwensen Ouderen 2016”;
 • Project “Woonvorm B’onsThuis”;
 • Project “Hergebruik Hulpmiddelen”;
 • Project “Blijvers-lening”;
 • Project “Mantelzorgwoning”;
 • Project “VerkeersMarkt (Cursus Weggebruik Ouderen)”.