Verslag bijeenkomst van de Seniorenraad Meierijstad met de – Dorps- en Wijkraden – KBO-afdelingen van Veghel – Mariaheide – Zijtaart – Eerde.

By 3 november 2022Afdeling Veghel

Klik op de titel voor volledig beeld.

Aanwezig:
Wim Meijl, voorzitter Seniorenraad;
Ben Merx, algemeen secretaris Seniorenraad;
Peer Hurkmans, Wijkraad Het Ven Veghel;
Martien van Eert, Actief 50+ KBO Zijtaart;
Jan van Boxmeer, Actief 50+ KBO Zijtaart;
Martien van Roosmalen, KBO Eerde;
Agnes van Kessel, KBO Eerde;
Janny Engelmoer, Wijkraad De Bunders Veghel;
John Zijlmans, Wijkraad Zuidelijk Veghel;
Ine van Vugt, KBO Erp-Keldonk-Boerdonk en KBO Kring Meierijstad;
Jan den Biggelaar, WIJnu Veghel;
Gerard Gosselink, belangstellende, uitgenodigd door Bert van Boxmeer;
Wilma Gosselink, belangstellende, uitgenodigd door Bert van Boxmeer.

 Afwezig met kennisgeving:
Dorpsraad Eerde;
Dorpsraad Zijtaart;
Dorpsraad Mariaheide;
KBO Mariaheide;
Wijkraad Veghel West.

 1. Opening door de voorzitter.

Wim van Meijl, voorzitter Seniorenraad Meierijstad (SRM) , opent de bijeenkomst met een woord van welkom en licht de doelstelling van deze avond toe, te weten: de “bemensing van de Seniorenraad Meierijstad, afdeling Veghel”.
Deze afdeling bestaat uit Veghel met de kerkdorpen Zijtaart – Eerde – Mariaheide.
Het bestuur van de SRM heeft de oorspronkelijke gemeente Veghel in twee kernen verdeeld, dit om praktische redenen omdat er anders een te grote en niet te overziene afdeling zou ontstaan.
Vandaar dat de SRM de oorspronkelijke gemeente Veghel verdeeld heeft in:.
-De afdeling Veghel, bestaande uit: Veghel – Zijtaart – Eerde – Mariaheide
-De afdeling Erp, bestaande uit: Erp – Boerdonk – Keldonk
Behalve de afdeling Veghel en de afdeling Erp kent de SRM ook nog de afdeling Schijndel, met Wijbosch, en de afdeling Sint-Oedenrode, met Boskant – Olland – Nijnsel.
Drie afdelingen zijn bezet of zijn hiermede op de goede weg, alleen de afdeling Veghel is nog een behoorlijke witte vlek waarover wij vanavond met de aanwezigen willen overleggen hoe wij die witte vlek het beste kunnen invullen.

Het belang van een partij die de algemene belangen van alle senioren in Meierijstad behartigt, wordt door iedereen onderschreven. Deze partij is dus de SRM.
In de discussie die hierover volgt is de relatie met de plaatselijke KBO’s en de wijkraden een punt van aandacht:  hoe behoudt elke organisatie zijn eigenheid? Voor de SRM is dit geen enkele punt: organisaties blijven doen voor hun leden wat deze al deden.
Voor alle aanwezige partijen is “het welzijn ” van bewoners het centraal thema. Vanuit dit centraal thema zijn er Meierijstad breed algemene belangen die individuele partijen overstijgen. Juist die algemene, overstijgende belangen, wil de SRM behartigen. Dit kan echter niet zonder medewerking van partijen die hier aan tafel zitten. De SRM is een stichting en heeft immers geen leden.
Een afdeling kent drie commissies die zich inzetten voor het welzijn van de senioren:Commissie Wonen en Veiligheid –Zorg, Welzijn en Dienstverlening – Communicatie.
Het idee c.q. voorstel is: de dorps- en wijkraden en KBO-afdelingen nemen elk met twee personen zitting in een commissie zodat het werk ook in alle redelijkheid verdeeld kan worden.  Door deze bezetting van de commissies worden ook alle belangen meegenomen en is een rechtstreeks lijntje tussen de SRM en de achterban( senioren van 55 plus).

 1. Informatie over “Het Pact Wonen – Welzijn – Zorg” in Meierijstad.

In maart van dit jaar hebben organisaties die werkzaam op het gebied van Wonen – Welzijn – Zorg een overeenkomst ( “Een Pact”)  gesloten om met elkaar projecten te delen en daar waar mogelijk elkaar in een vroeg stadium te betrekken bij projecten. Dan gaat het bijvoorbeeld over woningbouwprojecten – over welzijnsprojecten (eetpunten – opvangmogelijkheden).  De SRM is één van de partijen die dit pact heeft ondertekend, ook o.a. de gemeente – woningbouwvereniging – welzijnsorganisaties – zorgorganisaties. Dit betekent dat de SRM al in een vroeg stadium betrokken wordt bij plannen die in Meierijstad ontwikkeld worden.

Bert van Boxmeer, lid van de SRM kern Erp, vertelt het een en ander over hoe het Pact in Erp, in overleg is gegaan met bewoners over woon- en welzijnsbehoeften. Dit overleg ,dat georganiseerd was door de gemeente in overleg met de SRM, heeft in ieder geval opgeleverd dat bewoners gevraagd is waaraan behoefte is in Erp en waar mogelijk e.e.a. gerealiseerd kan worden. De voortgang en de afspraken die gemaakt zijn, worden mede door de SRM bewaakt.

 1. Actuele onderwerpen die in de afdeling Veghel aandacht vragen.
 • Organisatie verkeersmarkt:

Jan den Biggelaar, voorzitter WIJNu, merkt op dat door WIJNu eveneens een verkeersmarkt, bestaande uit een verkeersquiz, in voorbereiding is.
Dit is zo’n thema dat goed afgestemd moet worden omdat in de overige drie kernen de verkeersmarkt een verantwoordelijkheid is van de SRM.
Er komt nog overleg hierover met elkaar.

 • Uitvoering woonscans in Veghel-Zuid

Aan de hand van een uitgebreid formulier wordt beoordeeld of senioren nog verantwoord thuis kunnen blijven wonen. Vanuit de Wijkraad wordt gepleit voor een goede communicatie door de gemeente naar de inwoners.

 • Welke bouwprojecten zijn in voorbereiding en in hoeverre ie rekening gehouden met seniorenwoningen.
 1. Algemene thema’s die van belang zijn:

Eenzaamheid – Armoede – Energiecrisis.

 1. Vervolgafspraken;
 • De aanwezigen van vanavond zullen in hun achterban de noodzaak van medewerking aan de SRM toelichten en hopelijk op deze manier medewerking krijgen.
 • Op 8 november is er een bijeenkomst van alle dorps-en wijkraden. Peer Hurkmans heeft de SRM op de agenda gezet.
 • Op 28 november om 19,30 u is er een vervolgbijeenkomst met afgevaardigden vanuit de dorps- en wijkraden en KBO’s. De aanwezigen op deze bijeenkomst hebben in principe belangstelling voor de SRM.
 • Op 29 november zal de SRM(Bert van Boxmeer) op de bestuursvergadering van Veghel Zuid aanwezig zijn.