Verslag bijeenkomst Kerngroep Erp SRM 19 december 2022;

By 2 januari 2023Nieuws Erp

Aanwezig: Annet, Suzanne, Ine, Wim, Jan, Paul en Bert
Afwezig: Pieter

Verkeersmarkt:
Samen met de commissie de verkeersmarkt geëvalueerd. Zie apart verslag
Tijdens de verkeersmarkt hebben zich 2 personen aangemeld om plaats te nemen in een van de 2 commissies van de kerngroep.
Begin 2023 volgt er een gesprek met beide heren.
Ook heeft zich Francien van Berkel aangemeld om plaats te nemen in de commissie Zorg en Welzijn. Bert heeft met haar gesproken om Francien te informeren over wat dat inhoud.
Intussen heeft Francien zich definitief aangemeld als commissie lid Zorg en Welzijn.
De laatste 2 verslagen van de kerngroep worden samen met het beleidsplan van de SRM aan haar opgestuurd. Francien zal op 6 februari ook aanwezig zijn bij ons overleg.

Mededeleingen:
Kerngroep Veghel:
status van de kerngroep Veghel weergegeven.

 • Inmiddels zijn er 7 personen die verder willen met de SRM in Veghel. Daarnaast hebben er nog 3 personen zich aangemeld om de contact persoon te zijn tussen hun achterban en de SRM
 • Op 16 januari is de kick off in Veghel.
 • We starten daar met 2 uit te werken onderwerpen. De verkeersmarkt en de woonscan’s

De themadag Armoede bij ouderen is uitgesteld vanwege ziekte van de ombudsman. Wordt vervolgd.

Op de agenda van het overleg met de wethouder staan de volgende onderwerpen:

 1. Doornemen van de gemeentelijke visie van het woonbeleid. En tevens de uitvoering hiervan.
 2. Hoe verder te gaan met de conclusies van de Rekenkamer n.a.v. hun onderzoek naar eenzaamheid in de gemeente Meierijstad. Welke rol zou hier voor de SRM weggelegd zijn?
 3. Nadere toelichting vanuit de overheid over de monitoring van de leefbaarheid in de kleine kernen. Ook hier speelt welke rol is hier weggelegd voor de SRM

Overleg met de stichting dementie vriendelijke kernen:
Er is een gesprek geweest met de stichting en Pieter. Vanwege de afwezigheid van Pieter wordt dit onderwerp verschoven naar de volgende bijeenkomst op 6 februari.

Plan van aanpak in 2023 van de commissie Wonen en veiligheid:
Wim en Bert stellen een praatstuk op om te komen tot een plan van aanpak om een woonmarkt op te zetten. Mogelijke onderwerpen op deze woonmarkt zouden kunnen zijn:

 • Uitleg over de huidige bestaande regeling mantelzorg in Meierijstad
 • Toepassen van gratis woonscan’s
 • Financiering aanpassing woning
 • Wat zijn de mogelijkheden om duurzaam te gaan of blijven wonen als senior.
 • Uitleg van de woonvisie van de gemeente Meierijstad voor senioren

We doen er verstandig aan om bij deze bijeenkomst ook de kinderen van de senioren te betrekken.

Op 10 januari vind er een gesprek plaats in Erp met Kevin van Oort. Kevin is beleid medewerker bij de gemeente. Het onderwerp zal dan zijn vraag en aanbod van woningen voor senioren en de visie hierover de leeft bij de overheid.

Het is verstandig om goed en direct aangesloten te blijven bij de uitvoering van de woonscan’s in Veghel. Dit omdat ook wij van dit instrument gebruik gaan maken.

Plan van aanpak commissie Zorg en Welzijn:

 1. Iedereen neemt het rapport Quick scan vitaal wonen voor senioren door t.a.v. Erp, Keldonk en Boerdonk. Tevens benoemd iedereen 5 aandachtspunten die we op gaan pakken. Na inventarisatie van de 5 aandachtspunten maken we een keuze waarmee we aan de slag gaan.
 2. De commissie staat te popelen om aan de slag te gaan met de aanbevelingen van de rekenkamer n.a.v. het onderzoek naar eenzaamheid in onze gemeente.

Niets meer aan de orde zijnde sluit Bert de vergadering.
De volgende vergadering is op 6 februari om 19.30 uur in het oude Raadhuis.