WOONVORM “b’OnsThuis” hoopt op snel resultaat.

By 4 januari 2018oktober 24th, 2019Nieuws

Een projectgroep uit de commissie “Wonen en Veiligheid” resulterend onder “Seniorenraad Meierijstad” afdeling Schijndel, heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van een woonvorm voor ouderen.

Naast het gebruik van de resultaten van het woonwensenonderzoek werd een korte doelgerichte enquête gehouden onder de K.B.O.’s in Schijndel en Wijbosch waarin werd gevraagd, hoe men op gevorderde leeftijd zou willen wonen nu het zelfstandig wonen ook politiek een feit is.

Om een idee te krijgen hoe zo’n woonvorm eruit zou kunnen zien, brachten enkele projectgroepleden een bezoek aan woonvorm “VOORMEKAAR” in Boxmeer en aan woningbouwvereniging “Bergopwaarts” in Deurne die een woonvorm in die stijl hadden ontwikkeld. Naast hun succesverhaal was de projectgroep vooral geïnteresseerd in zaken die niet zo gemakkelijk verliepen en waaruit men lering kon trekken.

Aan de hand van deze ervaringen kon de projectgroep een plan ontwikkelen: het project “b’OnsThuis” was geboren.

De doelstelling van dit project is te komen tot een woonvorm voor ouderen, alleenstaand of samenwonend, in een wooncomplex van zeven tot bijvoorbeeld tien eenheden. Die wooneenheden zouden moeten bestaan uit een woonkamer met keuken, een slaapkamer en een badkamer met daarnaast het gebruik van een ontmoetingsruimte en een tuin, liefst in de omgeving waar men woonachtig is.

Er zal aandacht moeten zijn voor het “levensbestendig” wonen. Denk hierbij aan voldoende manoeuvreerruimte bij het gebruik van een rollator of rolstoel, een inloopdouche, drempelvrije toegang enz. naast ook parkeergelegenheid.

Mensen die graag hun eigen regie willen voeren maar daarnaast ook graag met anderen een activiteit als bijvoorbeeld koken, kaarten enz. willen ondernemen, zullen deze woonvorm aantrekkelijk vinden. Op deze manier belanden ze niet zo snel in een isolement.

Een “wooncoach” wordt aanbevolen. Dat is een man of vrouw die een verbindende factor is tussen de bewoners en de verhuurder. Hij of zij moet niet direct sturend maar eerder een aanspreekpunt zijn.

Om te komen tot een goed advies naar de gemeente en de betrokken instanties, heeft de projectgroep onderzoek gedaan naar locaties binnen de kernen Schijndel en Wijbosch. Er zijn gesprekken gevoerd met de plaatselijke architect Steven Woudstra van Woudstra architecten die geheel belangeloos voor een ontwerpschets zorgde. Daarna zijn er besprekingen geweest met belanghebbenden zoals bouwmaatschappijen, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen, de directieleden van “Zorgcentrum Laverhof” en de ambtenaren van de gemeente Meierijstad die zijn aangesteld binnen de gemeente Meierijstad op het gebied van wonen/bouwen.

Men nam kennis van de door de projectgroep voorgestelde woonvorm en zij op hun beurt gaven uitleg over de plannen die er op dit moment zijn op het gebied van bouw- e/o woonontwikkelingen binnen de kernen Schijndel en Wijbosch

De woonvorm die de projectgroep promoot is overigens niet nieuw en op veel plaatsen, ook in de regio, zie je dezelfde vraag ontstaan, sterker nog gaat men die woonvorm ontwikkelen en bouwen.

Kijkend naar de toekomst is het advies om vooral slim te bouwen immers, bij het vrijkomen van wooneenheden, is het voor alle doelgroepen doelmatig wonen als eerdergenoemde voorwaarden ter harte worden genomen.

Kortom de tijd is rijp om te gaan bouwen in de vorm zoals aangegeven en het advies van de projectgroep is dan ook: gemeente Meierijstad, het is vijf voor twaalf als het gaat om te starten op de voor nu beschikbare en meest geschikte locaties:

*de aanbouw van het voormalige gemeentehuis van Schijndel waar m.n. op de begane grond voor senioren verbouwd zou kunnen worden: gunstige ligging en goede bereikbaarheid en waar elders in het gebouw een goede mix van bewoning mogelijk is;

*de voormalige school “De Vossenberg” in de Papaverstraat: goede bereikbaarheid en gunstige ligging.

De projectgroep hoopt van harte dat er op korte termijn een start gemaakt kan worden met de uitvoering van dit woonplan en dat er voor veel senioren een prettige, aangepaste woonomgeving gecreëerd kan worden.

 

Eric de Goeij, voorzitter commissie Wonen en Veiligheid binnen de Seniorenraad Meierijstad, afdeling Schijndel

Thea Haeve, commissielid