Jaarverslag SRM 2017

By 24 januari 2018oktober 24th, 2019Nieuws

Datum    : 24 januari 2018

Van         : Algemeen secretaris

 

Hoewel in de statuten, noch in het huishoudelijk reglement wordt gesproken over een verplichting tot het opstellen van een jaarverslag, heeft het dagelijks bestuur een overzicht gemaakt van al hetgeen waar de Seniorenraad Meierijstad zich mee heeft beziggehouden nadat op 24 januari 2017, tijdens een feestelijke bijeenkomst in ’t Spectrum te Schijndel, door de notaris de oprichtingsakte werd gepasseerd.

Lees verder door een klik op de titel

In dit verband is het noodzakelijk om even in het verleden terug te gaan om het ontstaan van de Seniorenraad Meierijstad te kunnen verklaren.

Het was algemeen bekend dat de raden van de voormalige gemeente Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel al enkele jaren gesprekken voerden om te komen tot een fusie van de drie gemeenten.

De voorzitters van de KBO’s kring Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel waren het eens over het feit dat in de nieuw te vormen gemeente het belangrijk zou zijn voor een gezamenlijke aanpak van het ouderenbeleid. Er moest één krachtig orgaan komen dat de belangen van alle senioren behartigt en als gesprekspartner voor externe partijen kan optreden.

Op verzoek van de KBO’s is een werkgroep gevormd (november 2015), bestaande uit vertegenwoordigers van de drie voormalige gemeenten onder leiding van Wim van Meijl, lid van de KBO Sint-Oedenrode. De overige leden van de werkgroep waren:

 • Leo van Asperen, WijNu Veghel;
 • Hans Simons, KBO Veghel;
 • Anton van Lanen, KBO Erp-Keldonk-Boerdonk;
 • Jan Gasseling, KBO Eerde;
 • Theo Schevers, KBO Sint-Oedenrode;
 • Eric de Goeij, Seniorenraad Schijndel;
 • Wim Verstraaten, Seniorenraad Schijndel en
 • Ben Merx, Seniorenraad Schijndel.

Omdat er in november 2016 verkiezingen zouden plaatsvinden voor de nieuwe gemeenteraad en de politieke partijen, die aan deze verkiezingen zouden deelnemen, al vroeg in 2016 hun verkiezingsprogramma zouden gaan schrijven, kreeg de werkgroep als opdracht om vóór 1 februari 2016 een beleidsnotitie gereed te hebben, welke kon worden aangeboden aan de politieke partijen, met het verzoek om bij het opstellen van hun programma hiermee rekening te houden.

Uitgangspunt was ook dat de senioren de inhoud van het ouderenbeleid willen mee bepalen en dat daarna de structuur, die hierboven zou moeten worden opgehangen, bepaald zou worden.

Voor de beleidsnotitie werd het beleidsplan van de Seniorenraad Schijndel als basisdocument gekozen.

Begin februari 2016 is de notitie ”Ouderenbeleid Meierijstad“ toegezonden aan de politieke partijen, de afdelingen van de KBO ‘s in de gemeente Meierijstad en de pers, met de uitnodiging om op 14 maart 2016 aanwezig te zijn op een bijeenkomst in ’t Spectrum te Schijndel om de toegezonden notitie te bespreken.

Tijdens deze bijeenkomst werden de aanwezige fracties een 5-tal stellingen voorgelegd met het verzoek hierop te reageren. Daarenboven werd de vraag gesteld of het nieuwe gemeentebestuur bereid zou zijn tot het tekenen van een convenant, conform het Schijndels model, met een eventueel te vormen Seniorenraad Meierijstad.

Op 5 april 2016 verzoeken de voorzitters van de KBO’s de werkgroep om de werkzaamheden voort te zetten om te komen tot de inrichting van een Seniorenraad voor de gemeente Meierijstad.

In september 2016 werd door de voorzitter en secretaris van de werkgroep overleg gepleegd met de KBO’s kring Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel over het door de werkgroep opgestelde beleidsplan voor de nieuwe Seniorenraad, op basis van het beleidsplan van de Seniorenraad Schijndel. Het motto van de werkgroep was: We hoeven niet opnieuw het wiel uit te vinden, gelet op het feit dat de Seniorenraad Schijndel reeds veel tot stand had gebracht.

Nadat op 24 januari 2017 de Seniorenraad Meierijstad officieel is opgericht, verzoekt het dagelijks bestuur aan het College van Burgemeester en Wethouders om een subsidie beschikbaar te stellen voor het opstarten van de Seniorenraad en de reguliere vergaderingen. Tevens werd verzocht om, conform de tijdens de op 14 maart 2016 gedane toezeggingen, mee te werken aan de totstandkoming van een convenant conform het Schijndels model.

Op 6 maart 2017 vindt er een gesprek plaats tussen het dagelijks bestuur en wethouder Witlox, vergezeld van twee ambtenaren.

Van de zijde van de gemeente werd aangedrongen op een overleg tussen de Adviesraad Sociaal Domein en de Seniorenraad om te kijken in hoeverre de werkzaamheden van de Seniorenraad niet in strijd zouden zijn met de werkzaamheden van de op te richten ASD

Naar aanleiding hiervan vindt op 6 april 2017 een overleg plaats tussen het dagelijks bestuur en de beoogd voorzitter en secretaris van de ASD waarbij beide partijen tot de conclusie kwamen dat zowel de ASD als de Seniorenraad naast elkaar kunnen werken aangezien men verschillende belangengroepen vertegenwoordigt. Pieter van Dieperbeek, beoogd voorzitter van de ASD, zou de conclusies van het gesprek overbrengen aan het College.

Omdat het College blijkbaar nog niet officieel van bovengenoemde conclusies op de hoogte was en aandrong op een gesprek met de ASD, die in april 2017 werd opgericht, is op 30 mei 2017 opnieuw een bijeenkomst belegd waarbij ook de voorzitter en enkele leden van de kennisgroep WMO  aanwezig waren.

Wederom komen partijen tot de hierboven genoemde conclusie en werd afgesproken om ten minste eenmaal per jaar een gezamenlijk overleg te voeren over mogelijke samenwerking over onderwerpen die beide partijen raken.

Van gemeentewege werd op het verzoek om een startsubsidie medegedeeld dat de Seniorenraad Meierijstad hiervoor gebruik moest maken van het aan de Seniorenraad Schijndel uitbetaalde subsidiebedrag voor 2017.

Op 22 juli 2017 werd door het dagelijks bestuur ambtelijk overleg gevoerd over de subsidieaanvrage en het te tekenen convenant.

Op 17 augustus 2017 is er opnieuw ambtelijk overleg waarbij van gemeentewegen een ambtelijk opgestelde versie van het convenant werd overhandigd, met als einddatum 1 januari 2020.

In de tussenliggende periode heeft het dagelijks bestuur met een aantal convenantpartners van de Seniorenraad Schijndel overleg gevoerd over de vraag of men bereid zou zijn een convenant met de Seniorenraad Meierijstad aan te gaan, welke vraag door allen positief werd beantwoord.

Aangezien de verantwoordelijk wethouder nog steeds geen beslissing had genomen op het verzoek tot tekenen van het convenant, werd besloten om het probleem te bespreken met de contactpersonen van de raadsfracties die op 14 september 2017 tijdens een commissievergadering de wethouder een ultimatum stelden.

Resultaat was een overleg tussen het dagelijks bestuur en de wethouder waarna het dagelijks bestuur via een persbericht liet weten dat er een akkoord was met betrekking tot het convenant en dat er nog nader overleg zou worden gevoerd over een substantieel bedrag aan subsidie.

Op 23 oktober 2017 heeft het dagelijks bestuur een ambtelijk overleg over een aangepaste begroting, welke met een gunstig advies aan het College zou worden voorgelegd.

Op 2 november 2017 vindt uiteindelijk onder grote belangstelling de ondertekening van het convenant plaats in het bestuurscentrum te Sint-Oedenrode.

Na deze ondertekening is het dagelijks bestuur met hernieuwde energie voortgegaan met overleg met de beoogde convenantpartners, hetgeen geresulteerd heeft in het tekenen van een convenant met de volgende instellingen:

 • Stichting Welzijn De Meierij;
 • Juvans;
 • Stichting Area te Uden;
 • Woningbouwvereniging Huis & Erf;
 • Woningbouwvereniging Wovesto;
 • Stichting Laverhof;
 • Brabant Zorg;
 • Vivent;
 • MEE, Den Bosch;
 • BENU Apotheken.

Thans wordt nog overleg gevoerd met Ons Welzijn te Veghel en Lumens, werkzaam is in Sint-Oedenrode.

Daarnaast zijn Eric de Goeij en Ben Merx actief in de werkgroep ouderenbeleid in het kader van de door de gemeente op te stellen Woonvisie en is Jan Mettler van de Commissie Welzijn en Dienstverlening van de Seniorenraad afdeling Schijndel aangezocht voor de analyse van de uitkomst van het ingestelde onderzoek.